ΙΝ.ΜΕ.Κ.Ο.
 inmekope_logo1d.jpg

 

 

 

 

ΠΡΟΦΙΛ

Το Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικής Οικονομίας, είναι ένας Μη κυβερνητικός Οργανισμός (Μ.Κ.Ο.) που έχει συσταθεί από κοινοπραξία Μ.Κ.Ο. και ειδικεύεται σε θέματα μελετών κοινωνικής οικονομίας και πράσινης επιχειρηματικότητας.

Σκοπός του είναι να λειτουργεί ως δομή στήριξης των ΜΚΟ με στόχο την προσφορά εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών και τη μείωση του κόστους συναλλαγών προκειμένου οι υπηρεσίες αυτές να γίνουν προσιτές και στις αδύναμες οικονομικά ΜΚΟ, που εντούτοις προσφέρουν σημαντικό εθελοντικό έργο.

Ειδικότερα:

•Ø  Συμβουλεύει σε θέματα στρατηγικών μελετών και επενδυτικών σχεδίων Δήμους, κρατικούς οργανισμούς, ΜΚΟ και επιχειρήσεις. Πιο συγκεκριμένα, συμβουλεύει 25 δήμους στην Αττική και 15 δήμους στην Περιφέρεια σε θέματα συνεργασίας ΜΚΟ και Δήμων για το περιβάλλον, με αποτέλεσμα την υπογραφή μιας σειράς μνημονίων συνεργασίας και την εκπόνηση σχετικών μελετών.

•Ø  Ειδικεύεται σε θέματα της Κοινωνίας της Πληροφορίας και έχει εμπειρία από προγράμματα ψηφιακού πολιτισμού, e-services και ψηφιακής σύγκλισης.

•Ø  Προωθεί πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για το πράσινο στα μεγάλα αστικά κέντρα, τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας, την οικοδιαχείριση του νερού και την οικιακή κομποστοποίηση.

•Ø  Προσφέρει πρότυπα θεσμικά εργαλεία για την υλοποίηση προγραμμάτων για το περιβάλλον & τον ψηφιακό πολιτισμό

•Ø  Συμβουλεύει τοπικές οργανώσεις και δίκτυα για την προώθηση των εκθέσεων περιβάλλοντος του αγροτουρισμού σε πολλές περιοχές της χώρας.

•Ø  Προωθεί τη δικτύωση μεταξύ των τοπικών εθελοντικών οργανώσεων για την οικοδιαχείριση στα μεγάλα αστικά κέντρα και την οικοανάπτυξη στην ύπαιθρο, δημιουργώντας τις απαραίτητες συνθήκες και δυνατότητες τεχνογνωσίας για την υποστήριξη και συμβουλευτική του δικτύου με σχεδιασμό και μελέτες προγραμμάτων

•Ø  Αναπτύσσει πρωτοβουλίες δικτύωσης και συνεργασίας μεταξύ οργανώσεων της «Κοινωνίας των Πολιτών» και τοπικής αυτοδιοίκησης.

•Ø  Προετοιμάζει συμπράξεις φορέων για ειδικά προγράμματα συνεργασίας.

•Ø  Προωθεί επιχειρησιακά την δικτύωση και τις κοινοπραξίες Μ.Κ.Ο. για διεθνή προγράμματα.

Έχει δημιουργήσει και ενημερώνει τη βάση δεδομένων στον δικτυότοπο www.edo-mko.gr,  με θεματικές για το περιβάλλον