Υποδείγματα Καταστατικών

 

Υποδείγματα Καταστατικών

Για την  Ίδρυση  Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Μ.Κ.Ο.

ΣΥΝ.ΚΕ.Α. (Μ.Κ.Ο.)

  

Άρθρον 1ο

Στην Αθήνα σήμερα 15/3/2009 οι παρακάτω υπογεγραμμένοι:

αποφασίζουν με το παρόν συμφωνητικό τη σύσταση Συνασπισμού Εθελοντικών οργανώσεων με τη μορφή Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας, η οποία θα αποτελεί αυτοτελές νομικό πρόσωπο και θα διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 741 του Αστικού Κώδικα, με τους κατωτέρω καταστατικούς όρους και συμφωνίες, τους οποίους συνομολογούν και συναποδέχονται και οι οποίοι έχουν ως εξής:

Άρθρο 2ο

Η επωνυμία της εταιρείας είναι: Συντονιστικό Κέντρο Ανάπτυξης Μ.Κ.Ο. και εν συντομία ΣΥΝ.ΚΕ.Α. - Μ.Κ.Ο.

Άρθρο 3ο

Ως έδρα της εταιρείας ορίζεται η  ......................  . Η διεύθυνση αυτή μπορεί να αλλάξει στα όρια της έδρας χωρίς την τροποποίηση του καταστατικού. Η εταιρεία μπορεί να διατηρεί παραρτήματα σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας και σε χώρες του κόσμου όπου υπάρχουν αναφορές που σχετίζονται με την ελληνική ομογένεια και τους τόπους καταγωγής τους.

Άρθρο 4ο

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ

Οι σκοποί της εταιρείας είναι:

Ο σκοπός της εταιρείας είναι μη κερδοσκοπικός, αλλά γενικότερα οικονομικός κατά την έννοια του άρθρου 784 και συνίσταται κυρίως στην ομοσπονδιοποίηση και δικτύωση εθελοντικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της κοινωνικής μέριμνας, της αλληλεγγύης, του πολιτισμού, της οικοπροστασίας και της οικοανάπτυξης σε όλη την Ελλάδα με στόχο τις πράσινες πόλεις, την πράσινη επιχειρηματικότητα, την προώθηση των πράσινων τεχνολογιών και της πράσινης βιολογικής καλλιέργειας.

•·         Η δημιουργία υποστηρικτικών δομών συμβουλευτικής δικτύωσης για όλους τους μη κερδοσκοπικούς φορείς που χρειάζονται τεχνική υποστήριξη και συνέργειες προκειμένου να διαμορφώσουν και να υλοποιήσουν σχέδια δράσης και προγράμματα.

•·         Η δημιουργία βάσης δεδομένων και προγράμματος διαχείρισης γνώσης και διάδοσης τεχνογνωσίας για θέματα που απασχολούν μη κερδοσκοπικούς φορείς για την ανάπτυξη της πράσινης και κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Η συνεργασία με Δήμους και κυβερνητικούς κρατικούς οργανισμούς για την προώθηση κοινών προγραμμάτων στους παραπάνω τομείς με τελικό  σκοπό την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας.

Σε αυτό το πλαίσιο ο ρόλος της εταιρείας είναι να λειτουργήσει ως ενδιάμεσος φορέας προς τους φορείς υλοποίησης, τους Ο.Τ.Α., τις ιδιωτικές εταιρείες και τις συλλογικές οργανώσεις και Μ.Κ.Ο., δημιουργώντας τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την κινητοποίηση ανθρώπινων πόρων και δημιουργία ανθρώπινου κεφαλαίου σε κάθε περιοχή παρέμβασης.

Η ένωση των προσπαθειών, η συνεργασία, η ομοσπονδιοποίηση και η δικτύωση μεταξύ των τοπικών εθελοντικών οργανώσεων για την οικοδιαχείριση στα μεγάλα αστικά κέντρα και την οικοανάπτυξη στην ύπαιθρο, δημιουργώντας τις απαραίτητες συνθήκες και δυνατότητες τεχνογνωσίας για την υποστήριξη και συμβουλευτική του δικτύου με σχεδιασμό και μελέτες προγραμμάτων.

Η δημιουργία φόρουμ και κέντρου μελετών για την προώθηση της πράσινης και πολιτιστικής επιχειρηματικότητας, την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και την προβολή του φυσικού περιβάλλοντος ως στοιχείων υποδομής για την ανακύκλωση, την ενέργεια, τα οικολογικά προϊόντα, την προώθηση και την ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού, και ειδικότερα του αγροτουρισμού, οικοπάρκων, κατασκηνώσεων κ.λπ. με τελικό σκοπό την ενίσχυση της τοπικής απασχόλησης.

Παράλληλα, η εταιρεία μπορεί να υλοποιεί δράσεις περιβαλλοντικής και πολιτιστικής ευαισθητοποίησης για την προστασία και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, καθώς και Συνέδρια, φεστιβάλ, ψηφιοποίηση οικολογικού και πολιτιστικού περιεχομένου, πολιτιστικές εκδηλώσεις και επιμέρους δράσεις σε έργα υποδομής μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Ειδικότερα, για την πραγμάτωση των στόχων της στο πλαίσιο συγκεκριμένων επιχειρησιακών σχεδίων για ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ η ΕΝΩΣΗ θα επιδιώξει:

•o    τη συγκρότηση του διαθέσιμου «κοινωνικού κεφαλαίου» και ανθρώπινων πόρων, που θα επιτρέψει σε κάθε αρμόδιο Υπουργείο και οργανισμό να εφαρμόσουν πιλοτικά προγράμματα πρασίνου, ξεκινώντας την πρακτική αυτή από την όψη και λειτουργία των ίδιων των δημόσιων και δημοτικών κτιριακών εγκαταστάσεών τους.

•o    την πληροφόρηση και κινητοποίηση των πολιτών στη διάδοση της αντίληψης για τις «πράσινες στέγες», οι οποίες μπορούν να προσφέρουν αισθητικά, οικολογικά και λειτουργικά πλεονεκτήματα για μια σύγχρονη εφαρμογή περιβαλλοντικού σχεδιασμού με σημαντικά τεχνοοικονομικά οφέλη, βελτιώνοντας το μικροκλίμα των αστικών περιοχών της Αττικής. Η μείωση της ηχορύπανσης, της σκόνης και του νέφους που επιτυγχάνεται με τις «πράσινες στέγες» δημιουργούν το απαραίτητο φυσικό περιβάλλον και στον αστικό χώρο.

Η ένωση και δικτύωση των τοπικών καταναλωτικών οργανώσεων για την ανάληψη πρωτοβουλιών για τη διάδοση της υγιεινής διατροφής και την προώθηση των βιολογικών προϊόντων στις διατροφικές συνήθειες.

Η δημιουργία «κοινότητας γνώσης» και τράπεζας πληροφοριών για τους εθελοντές δράσης στους τομείς του περιβάλλοντος, του πολιτισμού, της κοινωνικής μέριμνας και ποιότητας ζωής, με μέσα την οριζόντια επικοινωνία τη δικτύωση και τη συμβουλευτική στα πλαίσια των συλλογικών οργανώσεων που αντιπροσωπεύονται στο παρόν καταστατικό.

Για το λόγο αυτό η εταιρεία σκοπεύει στη δημιουργία μεγάλης θεματικής πύλη στο διαδίκτυο (Portal) η οποία θα λειτουργεί και ως βάση δεδομένων/ ηλεκτρονική βιβλιοθήκη με αντικείμενο την προώθηση των προγραμμάτων πράσινης και πολιτιστικής επιχειρηματικότητας

Έτσι ο ρόλος της εταιρείας θα είναι συμβουλευτικός, συντονιστικός και υποστηρικτικός στη διαχείριση των προγραμμάτων που θα υλοποιηθούν στη συνέχεια από άλλες ΜΚΟ, ιδιωτικούς φορείς και επιχειρήσεις.

Η ανάπτυξη της συνεργασίας οικολόγων και βιοκαταναλωτών της Αθήνας με βιοκαλλιεργητές της ελληνικής υπαίθρου με σκοπό την ανάληψη σχετικών πρωτοβουλιών προώθησης της παραγωγής προϊόντων της υγιεινής διατροφής.

Η πληροφόρηση κοινωνικών ομάδων νέων και γυναικών για τη δημιουργία συμβουλευτικής αυτοαπασχόλησης και μικρών επιχειρήσεων στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας.

Η δημιουργία οικοκοινοτήτων στην ύπαιθρο για την ανάπτυξη όλων των παραπάνω δραστηριοτήτων και για τη φιλοξενία των μελών και φίλων της οργάνωσης στις εγκαταστάσεις της.

Η ψηφιοποίηση πολιτιστικού περιεχομένου με βάση τα πολιτιστικά διαθέσιμα της Ελλάδας, αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, ιδιωτικές συλλογές, λογοτεχνία - συγγραφείς, λαϊκά δρώμενα - πανηγύρια.

Η δημιουργία πολιτιστικών κέντρων, λαογραφικών μουσείων, ξενώνων και κατασκηνώσεων για την εξυπηρέτηση πολιτιστικών γεγονότων και Συνεδρίων.

Βασικό μέσο για την επίτευξη στόχων είναι η παροχή συμβουλευτικής, ο στρατηγικός σχεδιασμός η επικοινωνία και η επιστημονική υποστήριξη όλων των συνεργαζομένων Μ.Κ.Ο., Δήμων και δημόσιων οργανισμών, που μπορούν να συμμετάσχουν από κοινού σε προγράμματα για τις «πράσινες πόλεις».

Η γνήσια εκπροσώπηση, η ομοσπονδιοποίηση και δικτύωση εθελοντικών και μη κερδοσκοπικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του περιβάλλοντος, της οικοπροστασίας, οικοανάπτυξης του πολιτισμού της καταναλωτικής πίστης, ποιότητας ζωής και ανθρωπιστικής βοήθειας με στόχο την αποτελεσματικότερη παρέμβαση και δράση τους.

 Να συντονίζει τις ενέργειες των Οργανώσεων - μελών της για την προστασία των ηθικών, οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών συμφερόντων.

Να δημιουργεί  υποδομές για την ανάπτυξη του κοινωνικού κεφαλαίου στο πλαίσιο των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.

Με την ενίσχυση των θεσμών αλληλεγγύης στο πλαίσιο την Κοινωνικής Οικονομίας και η ενίσχυση της απασχόλησης μέσα από την Πράσινη και Πολιτιστική Επιχειρηματικότητα.

 Να εκπροσωπεί τους εθελοντές της Χώρας και τις οργανώσεις τους, σε όλα τα γενικής φύσης μορφωτικού, τεχνικού, διοικητικού, οικονομικού, πολιτιστικού, δημοκρατικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος ζητήματα, που αφορούν στη βελτίωση της θέσης των πολιτών.

 Να αποκαταστήσει τη διαφάνεια στην κατανομή των κρατικών και ευρωπαϊκών απόρων και προγραμμάτων που αφορούν τις ΜΚΟ.

Άλλοι στόχοι της Ένωσης είναι:

Η ανάληψη διεθνούς πρωτοβουλίας και συνεργασιών με άλλους αξιόπιστους φορείς όπως Μ.Κ.Ο., Ο.Τ.Α., Πανεπιστημιακά Δίκτυα, Συνεταιρισμούς, Επιμελητήρια κ.τ.λ., με στόχο την ανάπτυξη δράσεων κοινωνικής αλληλεγγύης στην Ελλάδα και σε τρίτες χώρες για τη μείωση της φτώχιας και της υστέρησης ομάδων πληθυσμού,  καθώς και για την πρόσβαση των ομάδων αυτών στην κοινωνία της γνώσης.

Η εταιρεία θα παρέχει επίσης υπηρεσίες υποστηρικτικού χαρακτήρα που στοχεύουν στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Παράλληλα, το δίκτυο θα μπορεί να συμμετέχει και σε συνεργασία με άλλα δίκτυα σε υποβολές προτάσεων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η ανάπτυξη της δικτύωσης και συνεργασίας μεταξύ των συλλόγων που ενδιαφέρονται για προγράμματα και υπηρεσίες μέριμνας για την υγιεινή ζωή και ειδικότερα για τη δημιουργία πάρκων δημιουργικής απασχόλησης ηλικιωμένων με σκοπό την ενίσχυση της ποιότητας ζωής αλλά και την ενίσχυση της τοπικής απασχόλησης.

Η εκπόνηση μελετών και η ανάληψη αναπτυξιακών πρωτοβουλιών στην Ελλάδα και σε χώρες του εξωτερικού για τη δημιουργία ευκαιριών τοπικής απασχόλησης σε ασθενέστερες ομάδες  πληθυσμού, στις γυναίκες, τους νέους και ΑΜΕΑ.

Η προώθηση θεσμικών μορφών διάδοσης της επιστημονικής γνώσης και σε χώρες που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή ήπειρο και δεν είναι μέλη της κοινότητας.

Η ενίσχυση των μηχανισμών σύγκλισης προς την Ευρωπαϊκή Ένωση των χωρών της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης.

Η ανάληψη πρωτοβουλιών για την αποστολή επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας, βασικών ειδών πρώτης ανάγκης σε χώρες που πλήττονται από φυσικές και κοινωνικές αναταραχές.

Η ανάληψη πρωτοβουλιών για την υλοποίηση προγραμμάτων πολιτιστικών ανταλλαγών και ταξιδιών επιμορφωτικών, ερευνητικών και επιστημονικών στόχων και ανταλλαγής νέων και αντίστοιχων ανταλλαγών με συλλογικές οργανώσεις που προωθούν κοινωνικούς στόχους (εκπαίδευση, κατάρτιση, ισότητα δύο φύλων κ.τ.λ.).

Η εκπόνηση μελετών και η ανάληψη αναπτυξιακών πρωτοβουλιών στην Ελλάδα και σε χώρες του εξωτερικού για την δημιουργία ευκαιριών τοπικής απασχόλησης σε ασθενέστερες ομάδες  πληθυσμού, στις γυναίκες και τους νέους.

Η σύναψη διακρατικών συνεργασιών με Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς, οι οποίοι υλοποιούν αντίστοιχα προγράμματα και η ανταλλαγή πληροφόρησης εμπειριών και τεχνογνωσίας για την αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων σύμφωνα με τις διακρατικές προδιαγραφές των διακρατικών και διασυνοριακών προγραμμάτων.

Η προώθηση της αντίληψης για την αξιοποίηση των ήπιων μορφών ενέργειας για την προστασία του περιβάλλοντος και ειδικότερα των φωτοβολταϊκών στην οικιακή οικονομία.

Η ανάπτυξη των ανθρώπινων δικτύων και των θεσμών αλληλεγγύης με στόχο την ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών.

Η ανάπτυξη και προώθηση επιστημονικής, τεχνολογικής, κοινωνιολογικής, οικονομικής και πολιτικής γνώσης όλων των μορφών και όλων των επιπέδων.

Η ενθάρρυνση των διαδικασιών για την παραμονή των επιστημόνων στις περιφέρειες, για την βελτίωση του βιοτικού και αναπτυξιακού τους επιπέδου.

Η ενίσχυση όλων εκείνων των παραγόντων που βοηθούν στην προαγωγή των επιστημών στον εθνικό και ευρωπαϊκό χώρο, η συμμετοχή στις διαδικασίες αναβάθμισης του μορφωτικού και εκπαιδευτικού επιπέδου τόσο των Ελλήνων όσο και των άλλων πολιτών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Η συνεργασία για τη διεκδίκηση διαπεριφερειακών και διαδημοτικών κοινοτικών προγραμμάτων στον τομέα του πολιτισμού, του τουρισμού και της κοινωνικής οικονομίας.

Στα πλαίσια αυτά η εταιρεία μπορεί:

•·         Να οργανώνει μελετητικές και ερευνητικές ομάδες, τόσο στον κοινοτικό χώρο, όσο και στον ευρύτερο ευρωπαϊκό.

•·         Να οργανώνει συνέδρια, σεμινάρια, επιστημονικά συμπόσια και διαλέξεις.

•·         Να οργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα και επιμορφωτικά σεμινάρια.

•·         Να δημιουργεί δίκτυα πληροφορικής και διακίνησης τεχνογνωσίας και τεχνολογίας.

•·         Να προβαίνει σε ενέργειες για:

  • Την έκδοση βιβλίων, περιοδικών, μελετών, μονογραφιών, δοκιμίων, λευκωμάτων, εκθέσεων φωτογραφιών και βιντεοσκοπήσεων κ.λπ. δυνάμενων να προάγουν τον τομέα των επιστημών και του πολιτισμού.
  • Την προώθηση της έρευνας, πρωτογενούς και εφαρμοσμένης και την αξιοποίηση προς αυτόν τον σκοπό των κοινοτικών ενισχύσεων για κινητικότητα και μεταφορά τεχνογνωσίας σε ολόκληρο τον ευρωπαϊκό χώρο.
  • Την ανταλλαγή και μεταφορά πληροφόρησης, εμπειριών και τεχνογνωσίας, την αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων και την επίτευξη κοινών θεματικών στόχων.
  • Την αναζήτηση και ανεύρεση οποιασδήποτε άλλης πράξεως που ενισχύει την επίτευξη των στόχων.

Για την επίτευξη αυτών των στόχων η εταιρία θα υποβάλει σχετικά προγράμματα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό για την εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων . 

Άρθρο 5ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για είκοσι (20) χρόνια με δυνατότητα παράτασης με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών. Η διάρκεια αυτής αρχίζει από την ημέρα της καταχώρησης του παρόντος συμφωνητικού στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Άρθρο 6ο

Πόροι της Εταιρείας

Οι πόροι της εταιρείας προέρχονται από συνεισφορές των εταίρων, από έκτακτες ενισχύσεις δωρεές ή χορηγίες αυτών ή τρίτων προσώπων, φυσικών ή νομικών, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και από τα περιουσιακά δικαιώματα που αποκτά η εταιρεία από την λειτουργία της.

 Από την εκπόνηση σχετικών μελετών με το αντικείμενο των σκοπών της και με τη διαχείριση κοινοτικών και εθνικών προγραμμάτων από τις πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και εκθέσεις και από τις εκδόσεις της και το ψηφιακό περιεχόμενο.

Κάθε μέλος της συνεισέφερε το ποσό των 500 € ως αρχικό κεφάλαιο.

Άρθρο 7ο

Η συντονιστική γραμματεία είναι το ανώτατο όργανο χάραξης στρατηγικής και λήψης αποφάσεων της εταιρίας οποίο απαρτίζεται από επτά μέλη που αποτελούν την συντονιστική γραμματεία.

Η συντονιστική γραμματεία διαχειρίζεται ολες τις εταιρικές υποθέσεις.

Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών, ενώ για την απαρτία απαιτείται η παρουσία τεσσάρων μελών.

Η συντονιστική γραμματεία εκλέγεται από τη γενική συνέλευση των εταίρων για τριετή θητεία. Μετά την εκλογή της συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει από τα μέλη της το Συντονιστή Γραμματέα και το Διαχειριστή.

Κατ' εξαίρεση η πρώτη συντονιστική γραμματεία ορίζεται με το παρόν καταστατικό για τριετή θητεία ως εξής: Συντονιστής Γραμματέας::

Διαχειριστής ορίζεται

Ο Συντονιστής συγκαλεί τις συνεδριάσεις της συντονιστικής γραμματείας μετά από έγγραφη πρόσκληση, η οποία αποστέλλεται έγκαιρα και στην οποία αναγράφονται με σαφήνεια και πληρότητα τα θέματα ημερήσιας διάταξης, προεδρεύει αυτών και επιβλέπει τη λειτουργία της εταιρείας και την εκτέλεση των αποφάσεων της Συντονιστικής Γραμματείας.

Ο Διαχειριστής είναι υπεύθυνος για την διαχείριση της εταιρείας και για το ταμείο, έχει την ευθύνη εκτέλεσης των αποφάσεων, προς τρίτους για οικονομικά θέματα καθώς και για την είσπραξη των εσόδων από κάθε πηγή και των πληρωμών προς τρίτους.

Ο διαχειριστής ορίζεται κατά κανόνα και ως οικονομικά υπεύθυνος για τα προγράμματα που αναλαμβάνει να υλοποιήσει η εταιρεία από το δημόσιο και την Ε.Ε.. Κατ' εξαίρεση μπορεί να οριστεί άλλο μέλος του Δ/Ε υπεύθυνος με απόφαση της Γραμματείας.

Άρθρο 8ο

Η Γενική Συνέλευση εκλέγει τη νέα συντονιστική γραμματεία, εγκρίνει τον ισολογισμό, επικυρώνει τους λογαριασμούς λειτουργίας και τροποποιεί το παρόν καταστατικό, καθώς επίσης και καθορίζει το ποσό της ετήσιας συνεισφοράς των μελών της εταιρείας. Για την τροποποίηση του καταστατικού απαιτείται πλειοψηφία 2/3 του συνολικού αριθμού των μελών της εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση συνιστά και το ανώτατο όργανο της εταιρείας. Επιλύει και ρυθμίζει όλα τα θεσμικά, διοικητικά και οργανωτικά θέματα της εταιρείας.

Άρθρο 9ο

Εισδοχή νέων μελών στην εταιρεία αποτελεί τροποποίηση του παρόντος καταστατικού και γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τη σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ.

Η Γ.Σ. μπορεί να διαγράψει από την εταιρεία μέλος της με τη σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ., εφόσον η δράση του παρεμποδίζει τη λειτουργία της. Εταίροι της εταιρείας είναι οι συμβαλλόμενοι στο παρόν ιδρυτές Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Ενώσεις ιδιωτικού δικαίου.

Η εγγραφή νέων μελών της εταιρείας γίνεται όπως ο νόμος ορίζει με τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.

Απαγορεύεται η μεταβίβαση εκ μέρους εταίρου της εταιρικής συμμετοχής του σε τρίτους.

Η αποχώρηση ή αντικατάσταση εταίρου γίνεται με απόφαση που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας .

Άρθρο 10ο

Η εταιρεία δεν είναι κερδοσκοπική και διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 784 Α.Κ., αποκτά δε τη νομική προσωπικότητα αστικής εταιρείας μετά την κατά νόμο δημοσίευσή της. Ως εκ τούτου καμιά διανομή κερδών ή καταβολή τόκων κατά τη λειτουργία της ή μετά τη λύση επιτρέπεται να γίνεται προς τα μέλη της, τα οποία έχουν δικαίωμα μόνο στην επιστροφή της εισφοράς τους σε περίπτωση λύσης. Τα κεφάλαια της εταιρείας δεν διανέμονται, αλλά διατίθενται για την εξυπηρέτηση των σκοπών της. Σε περίπτωση λύσης της τα περιουσιακά της στοιχεία προσφέρονται σε πνευματικά ιδρύματα της περιοχής.

Άρθρο 11ο

Το Δ.Σ. μπορεί να ιδρύει παραρτήματα σε διάφορες περιοχές της χώρας ή του εξωτερικού από συνεργάτες (μη μέλη) που θα λειτουργούν κάτω από τις αποφάσεις του, τους σκοπούς του και τον κανονισμό λειτουργίας του. Για την εξυπηρέτηση των σκοπών και δραστηριοτήτων της η εταιρεία μπορεί να συνάπτει συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου με τρίτους.

Άρθρο 12ο

Η εταιρεία με τη λήξη τίθεται αυτοδίκαια σε εκκαθάριση που συντελείται σύμφωνα με τους νόμους, μπορεί να παραδοθεί με απόφαση της Γ.Σ. . Αν δεν αποφασίσει αλλιώς η γενική συνέλευση, χρέη εκκαθαριστών εκτελεί η συντονιστική γραμματεία του χρόνου λήξεως της θητείας.

Άρθρο 13ο

Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Το Δ.Σ. υποχρεούται να καταρτίζει ισολογισμό κάθε εταιρικής χρήσεως όταν λήγει.

Όλες οι δαπάνες που έχουν ενεργηθεί από τους εταίρους για τις προπαρασκευαστικές εργασίες της ίδρυσης της εταιρίας, αναγνωρίζονται ως δαπάνες της εταιρίας και πρέπει να καταχωρηθούν αμέσως στα επίσημα βιβλία της.

Άρθρο 14ο

Σε περίπτωση θανάτου, καταγγελίας μέλους, πτωχεύσεως, διαγραφής μέλους, η εταιρεία συνεχίζει μεταξύ των υπολοίπων. Εάν κάποιο μέλος διαγραφεί, έχει δικαίωμα στην ανάληψη της εισφοράς του, αν αυτή σώζεται.

Άρθρο 15ο

Σφραγίδα - Σήμα

Η εταιρεία θα χρησιμοποιεί σφραγίδα στρογγυλή.

Άρθρον 16ον

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, κατόπιν σύμφωνης γνώμης των μελών του Δ.Σ. και της Γ.Σ., να συγχωνευθεί με άλλες ανάλογες, όποτε κριθεί αναγκαίο

Άρθρο 17ο

Μεταβατική διάταξη

Η νέα συντονιστική γραμματεία της εταιρείας ύστερα από την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση ορίζεται ως εξής:

•1)            Συτντονιστής :

•2)            Διαχειριστής

•3)            Μέλος:

4)       Μέλος: 

5)       Μέλος:

6)  .     Μέλος:

7)       Μέλος:

Άρθρο 18ο

Τελική διάταξη

Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το παρόν σύμφωνο θα αποφασίζεται από τους εταίρους κατ' απόλυτο πλειοψηφία, στα πλαίσια των διατάξεων του Αστικού Κώδικα, για τη ρύθμιση των αστικών εταιρειών.

Το παρόν συμφωνητικό συντάχθηκε, αφού αναγνώσθηκε, και βεβαιώθηκε σε πολλά όμοια πρωτότυπα, έλαβε έκαστος των εταίρων ένα όμοιο αντίτυπο και υπογράφηκε ως εξής:

Τα μέλη