Επενδυτικό αναπτυξιακό πρόγραμμα

θεματικών πάρκων και «οικοχωριών»

 

«Ηράκλειοι Τόποι»

 

Σύνοψη πρότασης: 2008

 

Περιεχόμενα

 

1. Φορέας προώθησης του επενδυτικού προγράμματος (Ερύμανθος Μ.Κ.Ο.)

 

2. Περιγραφή του προτεινόμενου έργου

 

3. Η σκοπιμότητα της πρότασης

 

4. Περιγραφή περιοχής παρέμβασης

 

5. Κύρια χαρακτηριστικά της αγοράς

Brand Name

 

6. Προϋπολογισμός

 

7. Συμπεράσματα

Πρόταση  για ιδιώτες επενδυτές


Πρόγραμμα: " Τόποι, μύθοι και άθλοι του Ηρακλή"

 

1. Περιγραφή του οργανισμού προώθησης


H «Ερύμανθος» είναι μια περιβαλλοντική πολιτιστική Μη Κυβερνητική Οργάνωση (ΜΚΟ), με ιδιαίτερη δράση σε θέματα περιβάλλοντος, ανάδειξης της πολιτιστικής και αγροτικής κληρονομιάς καθώς και προώθησης του οικοτουρισμού-αγροτουρισμού και πολιτιστικού τουρισμού. Η οργάνωση επικεντρώνεται στην ευρύτερη περιοχή του ορεινού συγκροτήματος και του ποταμού Ερυμάνθου στην Πελοπόννησο.

 

Η Μ.Κ.Ο Ερύμανθος, λειτουργεί ως επικεφαλής σαράντα άλλων ενεργών οργανώσεων-μελών της «Κοινωνίας των Πολιτών» και στελεχώνεται από ομάδα επιστημόνων, ειδικευμένη στους τομείς του περιβάλλοντος, της οικονομίας, και της τεχνολογίας των πληροφοριών. Επιπλέον, μια σειρά από επαγγελματίες τεχνοκράτες, συνεργάζονται με τον «Ερύμανθο» με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία. Η έδρα της οργάνωσης βρίσκεται στα κεντρικά γραφεία της στην Αθήνα ενώ παράλληλα παράρτημα της φιλοξενείται στην Πελοπόννησο.


Η οργάνωση η οποία μεταξύ άλλων ενεργεί ως σύμβουλος των Δήμων της Πελοποννήσου έχει καταφέρει μέχρι σήμερα να οικοδομήσει μια σχέσης εμπιστοσύνης και να αναπτύξει συνεργασία ανάμεσα στις Μ.Κ.Ο. και την τοπική αυτοδιοίκηση. Περαιτέρω, έχει ιδρύσει παρατηρητήριο για καταγραφή και ανάλυση ζητημάτων οικολογικού τουρισμού και αγροτουρισμού στην Πελοπόννησο.

 

Παράλληλα, η Μ.Κ.Ο Ερύμανθος έχει σημαντική εμπειρία στην εκπόνηση και υλοποίηση μελετών. Ειδικότερα έχει δραστηριοποιηθεί:


1. Στο συντονισμό των εθελοντικών δραστηριοτήτων για την προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος (ποταμούς κλπ.) και της πολιτιστικής κληρονομιάς στις περιοχές της Πελοποννήσου (όπου άκμασε ο περίφημος Μυκηναϊκός Πολιτισμός).

 2. Στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών με την εκπόνηση επιχειρηματικών, ρυθμιστικών  σχεδίων και στρατηγικού σχεδιασμού για τους δημόσιους οργανισμούς και τις ιδιωτικές οργανώσεις, σχετικά με τον οικολογικό τουρισμό και αγροτουρισμό.

3. Στη συγγραφή και έκδοση της οικολογικής εφημερίδας "Oikopress", του περιοδικού "Ανάδραση" και ειδικών βιβλίων εμπνευσμένων από την παραπάνω θεματολογία. Μ’ όλες αυτές τις ενέργειες ο «Ερύμανθος» έχει κατορθώσει να καταλάβει μια σημαντική θέση ανάμεσα στις οργανώσεις για το περιβάλλον και τον πολιτισμό στην Ελλάδα.


Η ιδέα της επένδυσης

 

Η Μ.Κ.Ο Ερύμανθος είχε την ιδέα του προγράμματος "Τόποι, μύθοι και άθλοι του Ηρακλή’’. Πηγή έμπνευσης για τον «Ερύμανθο» υπήρξε φυσικά ο Ηρακλής ένα από τα σημαντικότερα ονόματα στην παγκόσμια πολιτιστική επιχειρηματικότητα. Η κεντρική ιδέα του σχεδίου περιλάμβανε τόσο τη διεξαγωγή ενός παγκόσμιου συνεδρίου και ενός οικο-φεστιβάλ που θα πραγματοποιούνται κάθε τέσσερα χρόνια, με χρονιά εκκίνησης το 2010, όσο και τη δημιουργία ενός "Μυθολογικού Πάρκου" στην Πελοπόννησο. Κύριος στόχος του συνεδρίου και του φεστιβάλ είναι να λειτουργήσουν ως προπομποί για το πρόγραμμα.

 

Εκτός από την επινόηση της ιδέας, η Μ.Κ.Ο. Ερύμανθος έχει αναλάβει και τις επιμέρους πρωτοβουλίες και μελέτες καθώς και την οργάνωση και ενημέρωση των υπόλοιπων 18 Δήμων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Τα επί μέρους έργα του σχεδίου αναπτύσσονται στη συνέχεια αναλυτικά.

 

Η περιοχή παρέμβασης βρίσκεται στην Πελοπόννησο και ειδικότερα στην ενδοχώρα της, από την ανατολική πλευρά του Άργους – Επίδαυρο και από την δυτική πλευρά της Αρχαίας Ολυμπίας έως το λιμάνι Κατάκωλο. Η συγκεκριμένη περιοχή έχει επιλεγεί για την εξαιρετική πολιτιστική αξία και σημασία καθώς εκεί ξεκίνησε ο μυκηναϊκός πολιτισμός. Στις περιοχές αυτές λέγεται, ότι στη μυθική περίοδο, ο Ηρακλής πραγματοποίησε το μεγαλύτερο μέρος των άθλων του.

 

Το σχέδιο έχει ήδη υποβληθεί στο Ελληνικό Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών  προκειμένου να εξασφαλιστεί χρηματοδότηση για την ανάπτυξη και βελτίωση των δημόσιων υποδομών, όπως για παράδειγμα του οδικού δικτύου καθώς και για την ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων και των φυσικών μνημείων κτλ. Το έργο που έχει ήδη αξιολογηθεί από την ελληνική πολιτεία, εντάσσεται στην νέα προγραμματική περίοδο και η έγκριση του αναμένεται μέσα στο 2009.


Ωστόσο η Μ.Κ.Ο. Ερύμανθος πέραν της κρατικής συνδρομής και της εμπλοκής πολιτιστικών Μ.Κ.Ο αναζητεί έναν ή περισσότερους ιδιώτες επενδυτές όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό για να κινηθούν ταχύτερα οι αναπτυξιακές διαδικασίες στην περιοχή. Σύμφωνα με την ανάπτυξη του σχεδίου μπορούν να υπάρξουν σημαντικές ευκαιρίες για αυτούς τόσο με την κατασκευή των θεματικών πάρκων όσο και των «οικοχωριών» (βλ. παράγραφο 2.1 & 2.2)  Η ιδιωτική συμμετοχή θα συνδράμει στην περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη της περιοχής με την προσέλκυση τουριστών που επιθυμούν να μάθουν για την ελληνική ιστορία και μυθολογία.


Είναι αξιοσημείωτο ότι η Μ.Κ.Ο. Ερύμανθος έχει δημιουργήσει με τις κατάλληλες ενέργειες (διαφημίσεις, μελέτες και διαβουλεύσεις, δικτύωση, κλπ.) όλες τις προϋποθέσεις για να δεχθεί η τοπική κοινωνία τις προτάσεις οικοανάπτυξης και επενδύσεων. Η δημιουργία του απαραίτητου κοινωνικού κεφαλαίου για την εκκίνηση του στρατηγικού σχεδίου και ενός πρόσφορου επιχειρηματικού περιβάλλοντος για να εισαχθεί επιτυχώς αυτό το είδος των ειδικών επενδύσεων στην περιοχή αποτελούν ήδη γεγονός. Τέλος, η οργάνωση έχει αναπτύξει δίκτυο συνεργασίας με Ελλάδα, Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες με στόχο την ανταλλαγή επισκεπτών στο εν λόγω μυθολογικό πάρκο

 
2. Περιγραφή του προτεινόμενου έργου

Περιγραφή του έργου


Η πρόταση με τίτλο "Τόποι, μύθοι και άθλοι του Ηρακλή", αφορά ένα καινοτόμο σχέδιο οικολογικής τουριστικής ανάπτυξης θεματικού τουρισμού στους αρχαιολογικούς και πολιτιστικούς τόπους που συνδέονται με τους άθλους του Ηρακλή στην Πελοπόννησο. Το πρόγραμμα αποτελείται από επιμέρους έργα, τα οποία υποδιαιρούνται σε δύο ξεχωριστά σκέλη επενδύσεων:

 

Θεματικά πάρκα και «οικοχωριά»

Συγκεκριμένα το πρώτο σκέλος των επενδύσεων στοχεύει στην υλοποίηση των σχεδίων τα οποία συνδέονται με την φιλοσοφία της πράσινης οικονομίας, από ιδιώτες επενδυτές στα “χωριά του Ηρακλή” και με τα τοπικά θεματικά πάρκα για την ανάπτυξη «πράσινης» επιχειρηματικότητας. Αυτά τα έργα αναφέρονται στη δημιουργία Μυθολογικού πάρκου και επτά οικοχωριών και θεματικών πάρκων που θα αξιοποιήσουν σε οικονομικό επίπεδο τον μύθο του Ηρακλή, προκειμένου να αναπτυχτούν νέες επιχειρήσεις στον τομέα της «πράσινης» επιχειρηματικότητας (πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα της οικονομίας ). Ένα βασικό μέρος των επενδύσεων είναι και η κατασκευή κατοικιών προς πώληση στα οικοχωριά, για την εισροή επενδυτικών κεφαλαίων.

Το δεύτερο σκέλος των επενδύσεων ασχολείται με την υλοποίηση των σχεδίων από το ελληνικό κράτος και την Ε.Ε. και αφορά έργα υποδομής και ενίσχυσης της τοπικής απασχόλησης.

 

Ειδικότερα:

 

2.1 Η δημιουργία του "Μυθολογικού πάρκου του Ηρακλή" θα συμπληρώνεται από έξι μικρότερης κλίμακας θεματικά πάρκα τα όποια πρόκειται να λειτουργήσουν βάσει διεθνών προτύπων εγκατάστασης και λειτουργίας. Το κάθε πάρκο θα συνδεθεί και με το αντίστοιχο τουριστικό χωριό. Το “Μυθολογικό Πάρκο” του Ηρακλή θα αποτελέσει τον πυρήνα της πολιτιστικής έκφρασης  με στόχο την αύξηση του πολιτιστικού τουρισμού.

 

Όπως αναφέρθηκε κάθε τουριστικό χωριό προβλέπεται να συνδεθεί και με ένα θεματικό πάρκο μικρής κλίμακας. Για παράδειγμα, στους παρακάτω Δήμους θα μπορούσαν να ιδρυθούν τα παρακάτω θεματικά πάρκα:

 

Ενδεικτικά

·         Η δημιουργία του Ορνιθολογικού πάρκου της Στυμφαλίας,

·         Η δημιουργία βιολογικού πάρκου – γεωργίας και κτηνοτροφίας στη Δυτική πλευρά του Ερυμάνθου.

·         Πάρκο θηραμάτων Αρκαδία

·         Η δημιουργία του Πάρκου Νερού ‘Ερυμάνθου’

·          Πάρκο αγροτουρισμού Φολόης ‘Κένταυρος Φόλος’.

·         Το χωριό των Αμπελιών στην ‘Νεμέα’.

 

2.2 «Οικοχωριά»

Η ίδρυση επτά τουριστικών παραδοσιακών χωριών (ένα 5* και 4*) που θα πλαισιώνονται από αντίστοιχα θεματικά πάρκα και θα προσφέρουν εξαιρετικού επιπέδου ξενοδοχειακές υπηρεσίες, υπηρεσίες σίτισης, παροχή μεγάλης ποικιλίας υπαίθριων δραστηριοτήτων. Η δυναμικότητα των τουριστικών παραδοσιακών χωριών προβλέπεται να είναι 200 δωματίων για το 5* και 150 δωματίων για τα 4*.

Σημειώνεται ότι στο κάθε τουριστικό χωριό θα κατασκευαστούν περίπου 300 κατοικίες σε έκταση από 500 έως 1000 στρέμματα. Το 50% αυτών των κατοικιών προβλέπεται να πουληθούν στην Ευρωπαϊκή αγορά και μέσα από αυτή τη δραστηριότητα θα προκύψει άμεσα και η απόσβεση της επένδυσης.


2.3 Μυθική οικοδιαδρομή

Στόχο αποτελεί η δημιουργία της μυθολογικής διαδρομής – οικοδιαδρομής στα ίχνη των Άθλων - Μύθων του Ηρακλή από τις πόλεις Επίδαυρος – Τίρυνθα - Νεμέα μέχρι την Αρχαία Ολυμπία μήκους 180 περίπου χιλιόμετρων. Το έργο θα περιλαμβάνει εκσυγχρονισμό οδοποιίας με ειδική σήμανση, η οποία θα χρησιμοποιηθεί ως τουριστικός προορισμός για ιππικές διαδρομές, ποδήλατο και για πεζοπορίες. Το έργο μπορεί να κατασκευαστεί με Σ.Δ.Ι.Τ. και χρηματοδότηση από τους ιδιώτες επενδυτές.

 

2.4 Κέντρο διεθνούς εθελοντισμού

Δημιουργία διεθνούς κέντρου εθελοντισμού υπό την αιγίδα του "Έργου Πολιτών" – κυβερνητικός οργανισμός για τον εθελοντισμό που στοχεύει στην ανάπτυξη του εθελοντικού ιδεώδες-και κατ ’επέκταση στην καινοτόμο αξιοποίηση του ανθρώπινου κεφαλαίου στην κοινωνική οικονομία. Το «Παγκόσμιο Κέντρο Εθελοντισμού» που θα υλοποιηθεί από το «Έργο Πολιτών» και δίκτυο εθελοντών αποτελεί ένα καινοτόμο υπό-έργο της παγκόσμιας έλξης και σύνθεσης ανθρώπινου κεφαλαίου γύρω από τον άξονα του πολιτισμού, εμπνευσμένο από την αρχαία ελληνική ανθρωποκεντρική προσέγγιση και τους "μύθους του Ηρακλή.

 

2.5 Δικτυακή πύλη ψηφιακού πολιτισμού

Η μεγάλη δικτυακή πύλη που θα δημιουργηθεί, θα είναι ο τόπος αξιοποίησης του ψηφιακού πολιτισμού στις τοποθεσίες όπου ο Ηρακλής πραγματοποίησε τους άθλους. Επίσης, θα αναδείξει τις επιδράσεις που έχουν οι μύθοι στην Τέχνη (λογοτεχνία, ζωγραφική, κεραμική, γλυπτά κ.ά.), σε άλλους πολιτισμούς(τα θεματικά πάρκα που υπάρχουν σε όλο τον κόσμο) στις πόλεις και στα μνημεία (τις στήλες του Ηρακλέους,).Επιπλέον, μέσω αυτής της Δικτυακής Πύλης θα λειτουργεί ένα ηλεκτρονικό κατάστημα - Hercules net και Hercules park.

 

2.6 Δράση! Ήπιες μορφές ενέργειας

Μικρές μονάδες των ήπιων μορφών ενέργειας (φωτοβολταϊκά ενέργειας) έτσι ώστε να λειτουργεί το σύνολο του έργου με υποδειγματικό τρόπο για την προστασία του περιβάλλοντος (στο σχέδιο αυτό επίσης, θα μπορούσαν να συμμετάσχουν και ιδιώτες επενδυτές).

 

2.7 Δράση! Μικρές επιχειρήσεις πολιτιστικής και πράσινης επιχειρηματικότητας

Υποστήριξη των ενεργειών της τοπικής επιχειρηματικότητας σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού (χρηματοδότηση από θεσμοθετημένα προγράμματα ΕΣΠΑ, κτλ).

 

2.8 Παγκόσμιο συνέδριο και Φεστιβάλ Ηρακλής

Η οργάνωση του ετήσιου φεστιβάλ για τον Ηρακλή στους Δήμους θα σχετίζεται με τους χώρους των μύθων. Το καινοτόμο στοιχείο αυτού του φεστιβάλ είναι πως συνδέεται με μυθολογικές μορφές και θα διεξαχθεί στις περιοχές όπου ο Ηρακλής ενήργησε σύμφωνα με το μύθο. Η συμμετοχή στο φεστιβάλ είναι παγκόσμια και μπορεί να επιτευχθεί μέσω του Hercules net (χρηματοδότηση στο πλαίσιο της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης). Το παγκόσμιο συνέδριο έχει στόχο να δικτυώσει και να συντονίσει όλες τις πολιτιστικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες που κινούνται γύρω από τον άξονα των μύθων του Ηρακλή.

 

2.9 Τεχνική βοήθεια - οι μελέτες για την ωρίμανση του σχεδίου και την υλοποίηση του όλου σχεδίου

Η εκπόνηση μελετών και τα έργα υποδομής αφορούν δρόμους, μονοπάτια, αρχαιολογικούς χώρους, κλπ., καθώς και την ανάπτυξη της οικοτουριστικής – μυθολογικής διαδρομής, και την ανάδειξη και οργάνωση των αρχαιολογικών χώρων. Επίσης με τη συνεργασία του δικτύου των τοπικών και εθνικών Μη Κυβερνητικών Οργανισμών θα υλοποιηθούν τα έργα που αφορούν την επικοινωνία, την εκπαίδευση και τις μελέτες που ασχολούνται με την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής παρέμβασης.


3. Η σκοπιμότητα της πρότασης


Ο βασικός χαρακτήρας του προγράμματος είναι ότι συνιστά ένα καινοτόμο αναπτυξιακό πόλο που συνδυάζει την επικοινωνιακή δύναμη των μύθων του Ηρακλή μ’ ένα πρόγραμμα κερδοφόρου οικονομικής εκμετάλλευσης στο τομέα των θεματικών πάρκων και της ειδικής τουριστικής κατοικίας, που αναπτύσσεται μέσα από οικολογικές και πολιτιστικές προδιαγραφές.

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της αξιοποίησης της αρχαίας ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς των μύθων και τον οικολογικό πλούτο της περιοχής, που αναδύεται σε πλούσια πηγή πόρων για την τουριστική ανάπτυξη και συνδυάζει την πράσινη οικονομία με την πολιτιστική επιχειρηματικότητα.
Επίσης, ένας άλλος στόχος του προγράμματος είναι να εμπνεύσει και να κατευθύνει τις τοπικές ενώσεις σε αναπτυξιακές συνεργασίες με τον ιδιωτικό τομέα (έχουν προηγηθεί διαδικασίες ωρίμανσης του σχεδίου στην τοπική κοινωνία τα τελευταία τρία χρόνια) και μ’ αυτόν τον τρόπο να συγκεντρωθεί το απαραίτητο κεφάλαιο εκκίνησης.

Πρέπει να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα έχει άμεσο αντίκτυπο στην τοπική κοινωνία διότι συνδυάζει το χαρακτήρα της επένδυσης και τη δημιουργία των προϋποθέσεων για την αύξηση της απασχόλησης χάρις στο πλαίσιο των υπηρεσιών που θ’ αναπτυχθούν.

Το μεγαλύτερο κίνητρο για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας ενισχύεται από το ενδιαφέρον που εκδηλώνεται για την απόκτηση κατοικιών από την Ευρωπαϊκή αγορά κάτι που εξυπηρετεί τη γρήγορη απόσβεση της επένδυσης.

Σημαντικό στοιχειό για τη θερμή υποδοχή του προγράμματος από την τοπική κοινωνία και την πλήρη αναστροφή της φθίνουσας πορείας της απασχόλησης και της παραγωγής στις περιοχές παρέμβασης, είναι ακριβώς η τουριστική και πολιτιστική αναβάθμιση της περιοχής.

Μ’ αυτή την δομή το σχέδιο αξιοποιεί το κοινωνικό κεφάλαιο της περιοχής με στόχο την μείωση κόστους προσαρμογής της επένδυσης και τη μείωση ανταλλαγών. Υπό αυτή την έννοια η ύπαρξη συγκροτημένου κοινωνικού κεφαλαίου διευκολύνει την εισροή οικονομικού κεφαλαίου και στη συνέχεια την βιωσιμότητα της επένδυσης.

 

4. Περιγραφή της περιοχής παρέμβασης


Η περιοχή παρέμβασης του προτεινόμενου έργου είναι η Πελοπόννησος, η οποία βρίσκεται στην νότια Ελλάδα. Η ενδοχώρα της Πελοποννήσου είναι μια ορεινή μεγάλη έκταση, με χαμηλή ανάπτυξη και σε κάποια απόσταση από τα μεγάλα αστικά κέντρα. Το πλησιέστερο μέρος δυτικά είναι η Πάτρα, που είναι η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας (100 χλμ από την Ολυμπία) και ανατολικά η Αθήνα, η πρωτεύουσα της Ελλάδας (περίπου 120 χιλιόμετρα από την Επίδαυρο).

Στην διαδρομή από τη Κόρινθο συναντάμε της Αρχαίες πόλεις της Επιδαύρου, Άργους, Τίρυνθας, Νεμέας, Στυμφαλίας, Φενεός, Κλείτορα, Ψωφίδας, Φολόης και Ολυμπίας, περιοχές όπου αναδύθηκε πρωταρχικός αρχαιοελληνικός πολιτισμός.

Η περιοχή διασχίζεται από τους ποταμούς, όπως είναι ο Ερύμανθος, ο Λάδωνας, ο Αλφειός και άλλα μικρότερα ποτάμια και λίμνες, όπως της Στυμφαλίας, του Λάδωνα και της Πηνείας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η περιοχή παρέμβασης και συγκεκριμένα τα δυο άκρα της διαδρομής  Αργος -Ηλείας βρέχονται από θάλασσα. Σε γενικές γραμμές η περιοχή χαρακτηρίζεται από πλούσια χλωρίδα, πανίδα και πληθώρα αρχαιοελληνικών μνημείων που χρήζουν ανάδειξης για να καταστούν αξιοσημείωτοι πολιτιστικοί πόροι.

 Συγκεκριμένα η περιοχή παρέμβασης αφορά τον άξονα που διασχίζει τις περιοχές των νομών Αργολίδας - Κορινθίας – Αρκαδίας - Αχαΐας και Ηλείας, (βλέπε εικόνα 1 που ακολουθεί). Σε αυτούς τους τόπους, στη μυθολογία, πραγματοποιήθηκαν οι μισοί από τους άθλους του Ηρακλή.


5. Κύρια χαρακτηριστικά της αγοράς

Brand Name

 

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες εναλλακτικού τουρισμού πολιτιστικής και οικολογικής εμπειρίας απευθύνονται σε μια παγκόσμια αγορά που ενδιαφέρεται για θεματικά πάρκα και εμπειρίες σε τόπους με ισχυρό μύθο, όπως είναι οι τόποι των άθλων του Ηρακλή.

Το όνομα ‘Ηρακλής’ είναι το μεγαλύτερο Brand Name στην παγκόσμια πολιτιστική επιχειρηματικότητα με χιλιάδες επιχειρήσεις, εκατομμύρια μέλη σε λέσχες που αναφέρονται στον Ηρακλή και μ’ ένα ασύλληπτο μέγεθος κύκλου εργασίας.

 

Η δικτύωση αυτών των οργανώσεων σε ολόκληρο τον δυτικό κόσμο και η προσφορά της εμπειρίας να επισκεφτούν και να συμμετέχουν σε γεγονότα στους τόπους των άθλων του Ηρακλή τον καθιστά ιδεώδη τουριστικό προορισμό, αλλά και μία ελκυστική πρόταση για αγορά κατοικιών στους τόπους αυτούς που διαθέτουν ένα άριστο μεσογειακό κλίμα το οποίο προσφέρει γενικότερα η νότια Ελλάδα και ειδικά η Πελοπόννησος. Η επένδυση στοχεύει στην αξιοποίηση του Brand Name “Ηρακλής” και στην κοινωνική δυναμική της υπόθεσης.


Η Πελοπόννησος θα γίνει πόλος εναλλακτικού τουρισμού, κοινωνικής και πολιτιστικής εμπειρίας. Σε αντίθεση με τις αναπτυγμένες τουριστικά περιοχές της Ελλάδας (νησιά) η συγκεκριμένη περιοχή είναι στη φάση της ανάπτυξης και για το λόγο παρουσιάζει νέες επενδυτικές ευκαιρίες καθώς δεν είναι ακόμα κορεσμένη.

 

ü       Το προτεινόμενο έργο αναφέρεται στην ειδική αγορά του θεματικού τουρισμού (τουρισμός εμπειρίας) που στην Πελοπόννησο παρουσιάζεται μέχρι τώρα μόνον στην Αρχαία Ολυμπία, Καλάβρυτα (χιονοδρομικό κέντρο) και εποχικά στην Επίδαυρο.

ü       Είναι αξιοσημείωτο ότι ο οικολογικός - τουρισμός και η εμπειρία του τουρισμού στην Πελοπόννησο και στην Ελλάδα σε γενικές γραμμές δεν έχει αναπτυχθεί όπως στην υπόλοιπη Ευρώπη κατά συνεπεια αποτελεί ευκαιρία η ανάπτυξη αυτού του τύπου τουρισμού στην Πελοπόννησο που συνδυάζει τα αρχαιοελληνικά μνημεία και τη γεωμυθολογία με το εξαιρετικό φυσικό κλίμα, κατάλληλο για δεύτερη κατοικία των ευρωπαίων πολιτών.

ü       Το προτεινόμενο έργο απευθύνεται σε μια παγκόσμια αγορά θεματικού τουρισμού, λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία και την εξέλιξη παρόμοιων επενδύσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ü       Το συγκριτικό πλεονέκτημα της περιοχής είναι ακριβώς η μοναδικότητα που παρουσιάζουν στον παγκόσμιο χάρτη οι περιοχές όπως η αρχαία Ολυμπία και η κοιτίδα του Μυκηναϊκού Πολιτισμού Άργος, Μυκήνες, Επίδαυρος.

 

6. Προϋπολογισμός


Για την προκαταρτική ανάλυση του αρχικού κόστους επένδυσης για τα ιδιωτικά έργα και την βιωσιμότητα τους έχουν χρησιμοποιηθεί πρωτογενή και δευτερογενή δεδομένα από τις  πρακτικές και τις επιδόσεις της ελληνικής και ξένης αγοράς.Τα στοιχειά δείχνουν τις δυνατότητες της επένδυσης και την απόδοση του κεφαλαίου, όπου κατά προσέγγιση είναι 10% ετησίως. Είναι αξιοσημείωτα, αλλά όχι μετρήσιμα, τα θετικά αποτελέσματα που θα έχει η επένδυση στην τοπική οικονομία (δημιουργία νέων περιφερειακών επιχειρήσεων, θέσεων εργασίας), στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και του περιβάλλοντος και έμμεσα στην προβολή της υπόλοιπης Ελλάδας.

 

Για την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών και προϊόντων στους πελάτες είναι αναγκαίο οι επιχειρήσεις να συμμορφωθούν με τους κανονισμούς, τους νόμους και τους κανόνες του κράτους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον πρέπει να συμμορφώνονται με τα διεθνή πρότυπα ποιότητας όπως του ISO 14001:2004 (περιβαλλοντική διαχείριση), ISO 22001:2005 (ασφάλεια τροφίμων) και ISO 9001:2000 (σύστημα διασφάλισης της ποιότητας). Σημαντική θα είναι η προστιθέμενη αξία για τις τουριστικές επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν σε μία από τις μεγαλύτερες ξενοδοχειακές αλυσίδες του κόσμου, όπως είναι η Starwood, Leading Hotels of the World, Small Luxury Hotels και άλλες. Ειδικότερα το αρχικό κόστος επένδυσης για τα ιδιωτικά έργα και τα έσοδα από τα πρώτα πέντε χρόνια λειτουργίας παρουσιάζονται παρακάτω συνοπτικά:

 

Αρχικό Κόστος Επένδυσης (κατά προσέγγιση)

 

 

 Κόστος σε €

1

Μυθολογικό Πάρκο του Ηρακλή

     25,000,000.00

2

Ορνιθολογικό πάρκο της Στυμφαλίας,

       3,000,000.00

3

Πάρκο θηραμάτων Αρκαδία

       3,000,000.00

4

Πάρκο Νερού Ερυμάνθου

       3,000,000.00

5

Πάρκο Δυτικού Ερυμάνθου βιολογικής γεωργίας – κτηνοτροφίας

       3,000,000.00

6

Πάρκο αγροτουρισμού Φολόης ‘Κένταυρος Φόλος’

       3,000,000.00

7

Το χωριό των αμπελιών στην Κορινθία

       3,000,000.00

 

Σύνολο Θεματικών Πάρκων

     43,000,000.00

8

Επτά Τουριστικά Παραδοσιακά ξενοδοχεία δυναμικότητας 1100 κλινών (δυναμικότητας 200 κλινών το 1 & 150 κλινών τα 5)

     77,000,000.00

9

Επτά συγκροτήματα Τουριστικών κατοικιών δυναμικότητας 4200 κατοικίες (600 κατοικίες το κάθε συγκρότημα)

   470,400,000.00

10

30 καταστήματα για τα επτά παραδοσιακά τουριστικά χωριά (100 τμ το κάθε ένα)

       4,200,000.00

 

Σύνολο τουριστικών χωριών & παραδοσιακών χωριών

   551,600,000.00

11

Κατασκευή 50χλμ δρόμων στο υπάρχον οδικό δίκτυο συνολικής  διαδρομής 180χλμ για συντόμευση της απόστασης και ανάδειξης πολιτιστικών φυσικών αξιοθέατων

   190,000,000.00

 

Σύνολο έργων υποδομής

   190,000,000.00

 

Γενικό σύνολο αρχικού κόστους υποδομών

   784,600,000.00

 

Δυνητικά έσοδα για πέντε χρόνια σε ευρώ (παραγωγικής λειτουργίας)

 

 1ο Έτος

 2ο Έτος

 3ο Έτος

 4ο Έτος

 5ο Έτος

 Σύνολο

Έσοδα από την πώληση του 50% των τουριστικών κατοικιών (2000 ευρώ το τμ)

     67,200,000.00

 67,200,000.00

 67,200,000.00

 67,200,000.00

 67,200,000.00

   336,000,000.00

Έσοδα από την ενοικίαση του 50% των τουριστικών κατοικιών (5000 ευρώ το έτος)

     10,500,000.00

 10,500,000.00

 10,500,000.00

 10,500,000.00

 10,500,000.00

    52,500,000.00

Έσοδα από υπενοικίαση τουριστικών ξενοδοχείων (1100 κλίνες προς 10 ευρώ την ημέρα)

       4,015,000.00

   4,015,000.00

   4,015,000.00

   4,015,000.00

   4,015,000.00

    20,075,000.00

Έσοδα από την ενοικίαση καταστημάτων (7000 ευρώ τον χρόνο)

          245,000.00

      245,000.00

      245,000.00

      245,000.00

      245,000.00

      1,225,000.00

Έσοδα από θεματικά πάρκα (1000 άτομα την μέρα προς 20 ευρώ)

       2,555,000.00

   2,555,000.00

   2,555,000.00

   2,555,000.00

   2,555,000.00

    12,775,000.00

Σύνολο

     84,515,000.00

 84,515,000.00

 84,515,000.00

 84,515,000.00

 84,515,000.00

   422,575,000.00

 

7. Συμπέρασμα

 
Το βασικό στοιχείο του προγράμματος είναι η κινητοποίηση των ανθρώπινων πόρων και των ιδιωτικών κεφαλαίων, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της κοινωνίας των πολιτών. Ο αριθμός των επιχειρήσεων που θα συμμετέχουν και τα δίκτυα εγγυώνται την κοινωνική συναίνεση των στόχων και των αποτελεσμάτων. Από την μέχρι τώρα επικοινωνιακή πολιτική, το πρόγραμμα έχει προσελκύσει σημαντικά το επενδυτικό ενδιαφέρον, ενώ παράλληλα έχει αυξηθεί η κινητικότητα των Δήμων και των επιχειρήσεων που θα επενδύσουν στην «πράσινη» και πολιτιστική επιχειρηματικότητα.
Ο σχεδιασμός του κάθε άξονα του προγράμματος και η υλοποίηση της κάθε δράσης ανατροφοδοτεί το πρόγραμμα ενεργοποιώντας το συνολικά. Έτσι αρχικά η ετήσια γιορτή και η διαδικτυακή πύλη μπορούν να συμβάλλουν καθοριστικά στην κινητοποίηση του κόσμου και του ενδιαφέροντος. Μ’ αυτόν τον τρόπο μπορεί να επιτευχθεί η αύξηση της ροής των επισκεπτών στα μυθολογικά πάρκα και τα τουριστικά χωριά. Επίσης, η ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων θα προσφέρει ένα πλήρες πακέτο πολιτιστικού και οικολογικού τουρισμού, καθώς το πρόγραμμα συνδυάζει την ανάπτυξη των φυσικών πόρων της περιοχής, όπως τα ποτάμια, τις λίμνες και την συνολική ανάδειξη της φυσικής κληρονομιάς της περιοχής.

Τέλος, το σχέδιο στην πλήρη ανάπτυξη του θα κατασκευάσει και θα διαμορφώσει επτά θεματικά πάρκα και αντίστοιχα επτά παραδοσιακά τουριστικά χωριά, επένδυση η οποία θα οδηγήσει σε μεγάλες οικιστικές παρεμβάσεις καθώς στο κάθε χωριό θα κατασκευαστούν περίπου από 300 κατοικίες.