w.w.a.c.1.jpg
 

 

 

 

 

 

 

Όραμα


Η W.W.A.C. αγωνίζεται για τη βιώσιμη ανάπτυξη των χωρών και

των πληθυσμών που χρήζουν αναπτυξιακής βοήθειας, μέσω του

σχεδιασμού και της υλοποίησης παρεμβάσεων που οδηγούν στην

ευημερία και την αξιοπρέπεια για όλους.

 

Αποστολή

«Η αποστολή της W.W.A.C. είναι η αναζωογόνηση όλων των απαραίτητων προϋποθέσεων που θα οδηγήσουν στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των πληθυσμών που βρίσκονται σε ανάγκη και η προώθηση των δημοκρατικών αξιών, μέσω της ενθάρρυνσης της ενεργούς συμμετοχής των πολιτών».

wwac3.jpg

 

Στόχοι

 Οι στόχοι της W.W.A.C.

είναι οι ακόλουθοι:

 

 • Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση δράσεων που οδηγούν στη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη.
 • Η υλοποίηση των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας, προκειμένου να εξαλειφθεί σταδιακά η φτώχεια και να διασωθεί η ανάπτυξη.
 • Η προώθηση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στον Επιχειρηματικό χώρο.
 • Η προώθηση του εθελοντισμού και της ενεργούς συμμετοχής των πολιτών.
 • Η ευαισθητοποίηση πάνω σε κοινωνικά και αναπτυξιακά ζητήματα.
 • Η ενδυνάμωση της Νεολαίας μέσω της Ενεργούς συμμετοχής στην κοινοτική ανάπτυξη
 • Η υποστήριξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Δημοκρατικών διαδικασιών και αξιών.

 wwac.jpg 

  

Δράσεις

Η W.W.A.C. αποσκοπεί στην επίτευξη των αναπτυξιακών της στόχων μέσω της υλοποίησης των ακόλουθων δραστηριοτήτων:

 

 • Προγράμματα έκτακτης ανθρωπιστικής βοήθειας
 • Αναπτυξιακά προγράμματα και προγράμματα τοπικής ανάπτυξης
 • Κατασκευή και επισκευές υποδομών που απαιτούνται για την εκπαίδευση, την υγεία και την παραγωγή
 • Οργάνωση σεμιναρίων κατάρτισης και μεταφορά τεχνογνωσίας
 • Διασκέψεις και συζητήσεις
 • Υλοποίηση προγραμμάτων ευαισθητοποίησης πάνω σε διάφορα ζητήματα
 • Εκδηλώσεις για τη συγκέντρωση χρημάτων
 • Δικτύωση και συνεργασίες
 • Ίδρυση εθελοντικών ομάδων
 • Έρευνα πάνω σε αναπτυξιακά ζητήματα, κ.α.