Πρόγραμμα σεμιναρίων

για στελέχη των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών

 

1. Περιγραφή του φορέα

 

Η Σύμπραξη Μ.Κ.Ο. είναι ένα δίκτυο οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών με επικεφαλής την ΙΝ.ΜΕ.Κ.Ο. Μ.Κ.Ο. (Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικής Οικονομίας), έχει αναπτύξει ιδιαίτερη δράση στην διοργάνωση σεμιναρίων για την επιμόρφωση στελεχών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και ενεργών πολιτών στον τομέα του εθελοντισμού, του περιβάλλοντος και της εταιρικής υπευθυνότητας. Μέχρι τώρα έχουν διοργανωθεί σεμινάρια με τις ακόλουθες θεματικές: :


 1. Ζητήματα οργάνωσης εθελοντισμού. Αφορά σε πρακτικές εύρεσης, εκπαίδευσης και αξιοποίησης εθελοντών, τόσο σε επίπεδο ΜΚΟ όσο και σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης με σκοπό την ανάπτυξη της εθελοντικής κουλτούρας και προσφοράς στην Ελλάδα.
 2. Web development & διαχείριση διαδικτύου. Αφορά στην κατάρτιση στελεχών των Μ.Κ.Ο. για δημιουργία και διαχείριση ιστοσελίδων ώστε οι οργανώσεις να αυτοδιαχειρίζονται το ψηφιακό τους περιεχόμενο οικονομικά και παραγωγικά.
 3. Εκλαΐκευση επιχορηγουμένων προγραμμάτων. Πρόκειται για εκλαΐκευση των διαδικασιών και ερμηνεία των οδηγιών ώστε περισσότερες οργανώσεις να μπορούν να συμπράξουν σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και να αξιοποιήσουν σαν χρηματοδοτούμενες δράσεις σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές.
 4. Αστικό Περιβάλλον & πράσινη ανάπτυξη. Αφορά σε τεχνολογίες και πολιτικές που μπορούν να αναπτυχθούν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση για τις πράσινες πόλεις.
 5. Εταιρική κοινωνική ευθύνη και οργάνωση πακέτων χορηγίας για ΜΚΟ. Αφορά σε πρακτικές οργάνωσης και λειτουργίας τμημάτων εξεύρεσης χορηγιών για εκδηλώσεις / δράσεις των ΜΚΟ. Για δράσεις με συμπράξεις των ΜΚΟ.
 6. Αυτοοργάνωση των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών και οριζόντια επικοινωνία εθελοντικών οργανώσεων. Στοχεύει στην ανάπτυξη της δικτύωσης μεταξύ των ΜΚΟ, στη διεύρυνση της επικοινωνιακής τους εμβέλειας, στην δημιουργία ικανών ομάδων να διαχειριστούν με αξιοπιστία πρόγραμμα και στην αποτελεσματικότερη άσκηση επιρροής στο θεματικό τους πεδίο.
 7. Οριζόντιες συνεργασίες οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών με τοπική αυτοδιοίκηση. Στοχεύει στην κοινωνική σύμπραξη οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και ενεργών πολιτών για την συμμετοχική δημοκρατία στην τοπική αυτοδιοίκηση με σημείο αναφοράς τον εθελοντισμό και το περιβάλλον στο πλαίσιο της αυτοδιοικητικής μεταρρύθμισης «Καλλικράτης».

Στα σεμινάρια συμμετείχαν στελέχη από Μ.Κ.Ο., Δήμους και ενεργούς πολίτες. Ο αντίκτυπος αυτών των σεμιναρίων ήταν θετικός και μας τα έχουν ζητήσει μια σειρά από Δημόσιοι και Ιδιωτικοί φορείς όπως Δήμοι και Αναπτυξιακές εταιρείες Δήμων και γραφεία Περιβάλλοντος.

Με αυτά τα δεδομένα ο φορέας έχει προγραμματίσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα επιμόρφωσης σεμιναρίων και ημερίδων.

 

2. Η μέχρι τώρα εμπειρία για κάθε δράση ξεχωριστά

Ο φορέας έχει οργανώσει όλα τα παραπάνω σεμινάρια έως τώρα με μεγάλη επιτυχία και ανταπόκριση από τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, την τοπική αυτοδιοίκηση, και πραγματικά ευνοούνται εξαιρετικές προοπτικές δράσης για το μέλλον, τις εταιρείες και τους ενεργούς πολίτες. Συγκεκριμένα η εμπειρία που έχει αποκομιστεί ξεχωριστά για την κάθε μια θεματική αναλύεται ως εξής:

1. Η διοργάνωση του σεμιναρίου με θέμα "Ζητήματα οργάνωσης εθελοντισμού" διοργανώθηκε δύο φορές στο δεύτερο εξάμηνο του 2009 στις εγκαταστάσεις της ΜΚΟ Ecovision-net (Παπαδά 1-3, Ν. Ψυχικό).

Το σεμινάριο το παρακολούθησαν συνολικά 80 καταρτιζόμενοι από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Κεντρικός εισηγητής των σεμιναρίων ήταν η κα Ε. Λαμπαδαρίου (Υπευθ. Αξιοποίησης Εθελοντών Αθήνα 2004) και ο πρόεδρος της ΜΚΟ ΙΝ.ΜΕ.Κ.Ο. κ. Τακτικός Βασίλης.

Σκοπός του σεμιναρίου ήταν να παρουσιαστούν οι καλές πρακτικές εύρεσης, εκπαίδευσης και αξιοποίησης εθελοντών, τόσο σε επίπεδο ΜΚΟ όσο και σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Το σεμινάριο παρουσιάστηκε στους καταρτιζόμενους μέσω των παρακάτω θεματικών:

           Σχεδιασμός

           Προετοιμασία - Συντονισμός

           Προσέλκυση

           Επιλογή - Ανάθεση

           Διατήρηση

           Ενημέρωση - Εκπαίδευση

           Συμμετοχή - Εποπτεία

           Αναγνώριση - Αξιολόγηση.

Με την διοργάνωση των σεμιναρίων οι καταρτιζόμενοι σχημάτισαν μια βασική ιδέα γύρω από την οργάνωση και την υποκίνηση των εθελοντών καθώς επίσης τονίστηκαν οι καλές πρακτικές σε οργανωτικά ζητήματα των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.

 

2. Η διοργάνωση του σεμιναρίου με θέμα "Web development & διαχείριση διαδικτύου" διοργανώθηκε μία φορά στο δεύτερο εξάμηνο του 2009 στις εγκαταστάσεις της ΜΚΟ Ecovision-net (Παπαδά 1-3, Ν. Ψυχικό).

Το σεμινάριο το παρακολούθησαν συνολικά 30 καταρτιζόμενοι από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Κεντρικός εισηγητής των σεμιναρίων ήταν ο κ. Πετρόπουλος Γρηγόρης (τεχνικός - προγραμματιστής Η/Υ).

Σκοπός του σεμιναρίου ήταν να παρουσιαστούν οι καλές πρακτικές για την δημιουργία και διαχείριση ιστοσελίδων ώστε οι οργανώσεις να αυτοδιαχειρίζονται το ψηφιακό τους περιεχόμενο οικονομικά και παραγωγικά. Το σεμινάριο παρουσιάστηκε στους καταρτιζόμενους μέσω των παρακάτω θεματικών:

           Βασικές έννοιες λειτουργίας διαδικτύου

           Πρακτικές διαχείρισης πληροφορίας στο διαδίκτυο

           Δημιουργία ιστοσελίδων με ανοιχτού κώδικά λογισμικό (joomla)

           Διαχείριση ιστοσελίδων

           Workshops

Με την διοργάνωση του σεμιναρίου οι καταρτιζόμενοι απέκτησαν βασικές γνώσεις γύρω από την δημιουργία και διαχείριση ιστοσελίδων ώστε οι οργανώσεις να αυτοδιαχειρίζονται το ψηφιακό τους περιεχόμενο οικονομικά και παραγωγικά.

 

3. Η διοργάνωση του σεμιναρίου με θέμα "Εκλαΐκευση επιχορηγουμένων προγραμμάτων" διοργανώθηκε μία φορά στο δεύτερο εξάμηνο του 2009 στις εγκαταστάσεις της ΜΚΟ Ecovision-net (Παπαδά 1-3, Ν. Ψυχικό).

Το σεμινάριο το παρακολούθησαν συνολικά 40 καταρτιζόμενοι από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Εισηγητές των σεμιναρίων ήταν ο κ. Τακτικός Βασίλης (πρόεδρος της ΜΚΟ ΙΝ.ΜΕ.Κ.Ο.), ο κ. Κλάδης Νικόλαος και ο κ. Δημητρόπουλος Νικήτας (Οικονομολόγοι).

Σκοπός του σεμιναρίου ήταν να παρουσιαστούν οι καλές πρακτικές για την εκλαΐκευση των διαδικασιών και ερμηνεία των οδηγιών ώστε περισσότερες οργανώσεις να μπορούν να συμπράξουν σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και να αξιοποιήσουν χρηματοδοτούμενες δράσεις. Το σεμινάριο παρουσιάστηκε στους καταρτιζόμενους μέσω των παρακάτω θεματικών:

           Παρουσίαση των Ευρωπαϊκών & Εθνικών επιχορηγούμενων προγραμμάτων

           Τεχνικές για την εκλαΐκευση των οδηγών και προσκλήσεων

           Πρακτικές για την συγγραφή μιας επιτυχημένης πρότασης

           Workshops

Με την διοργάνωση του σεμιναρίου οι καταρτιζόμενοι απέκτησαν βασικές γνώσεις γύρω από τον τρόπο λειτουργίας των επιχορηγούμενων προγραμμάτων καθώς και γνώσεις σχετικά με την εκπόνηση μιας επιτυχημένης πρότασης.


4. Η διοργάνωση του σεμιναρίου με θέμα "Αστικό Περιβάλλον & πράσινη ανάπτυξη" διοργανώθηκε μία φορά στο δεύτερο εξάμηνο του 2009 στις εγκαταστάσεις της ΜΚΟ Ecovision-net (Παπαδά 1-3, Ν. Ψυχικό).

Το σεμινάριο το παρακολούθησαν συνολικά 30 καταρτιζόμενοι από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Κεντρικός εισηγητής των σεμιναρίων ήταν ο κ. Μαυρουλέας Γεώργιος (Εκπρ. ΜΚΟ «ΣΟΛΩΝ»), επίσης εισηγητές του σεμιναρίου ήταν και οι Δρ. Β. Κωστόπουλος (Μετεωρολόγος - Περιβαλλοντολόγος, Διευθυντής ΜΚΟ «Περιβαλλοντική Σκέψη») ο κ. Μαλτέζος Γεώργιος (Ενεργειολόγος Μηχανικός, Πρόεδρος της Οργάνωσης «Οικολογικό Εργαστήρι») και η κα Ε. Λαμπαδαρίου (Υπευθ. Αξιοποίησης Εθελοντών Αθήνα 2004) .

Σκοπός του σεμιναρίου ήταν να παρουσιαστούν οι καλές πρακτικές σε πράσινες τεχνολογίες και πολιτικές για την πράσινη ανάπτυξη που μπορούν να αναπτυχθούν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Το σεμινάριο παρουσιάστηκε στους καταρτιζόμενους μέσω των παρακάτω θεματικών:

           Κατανάλωση ενέργειας και κλιματική αλλαγή

           Εξοικονόμηση ενέργειας

           Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

           Πράσινη δόμηση - βιοκλιματικά

           Αστική ρύπανση και ανακύκλωση

           Πράσινο Επιχειρείν

           Διαφύλαξη - δημιουργία ελεύθερων χώρων

           Πράσινα δίκτυα - μεταφορές - ποδηλατόδρομοι

           Περί-αστική πράσινη ζώνη

           Αυτοδιοίκηση και πράσινη ανάπτυξη

           Περιβαλλοντική παιδεία και νέα καταναλωτική κουλτούρα

           Ο εθελοντισμός - κοινωνικό κεφάλαιο για την Πράσινη Ανάπτυξη

           Κοινωνική Σύμπραξη Τ.Α, Κράτους & Οργανώσεων της Κ.Τ.Π.

Με την διοργάνωση των σεμιναρίων οι καταρτιζόμενοι σχημάτισαν μια βασική ιδέα γύρω από το αστικό περιβάλλον και την πράσινη ανάπτυξη καθώς επίσης τονίστηκαν οι καλές πρακτικές σε οργανωτικά ζητήματα των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.


5. Η διοργάνωση του σεμιναρίου με θέμα την "Εταιρική κοινωνική ευθύνη και οργάνωση πακέτων χορηγίας για ΜΚΟ" διοργανώθηκε τέσσερις (4) φορές στο δεύτερο εξάμηνο του 2009 στις εγκαταστάσεις της ΜΚΟ Ecovision-net (Παπαδά 1-3, Ν. Ψυχικό).

Τα σεμινάρια τα παρακολούθησαν συνολικά 80 καταρτιζόμενοι από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και εταιρείες. Κεντρικός εισηγητής των σεμιναρίων ήταν ο κ. Τζανέτος Αντύπας (πρόεδρος της Μ.Κ.Ο. Praksis) και ο πρόεδρος της ΜΚΟ ΙΝ.ΜΕ.Κ.Ο. κ. Τακτικός Βασίλης. Σκοπός των σεμιναρίων ήταν να παρουσιαστούν οι καλές πρακτικές οργάνωσης και λειτουργίας των τμημάτων εξεύρεσης χορηγιών για εκδηλώσεις / δράσεις ΜΚΟ. Τα σεμινάρια παρουσιαστήκαν στους καταρτιζόμενους μέσω των παρακάτω θεματικών:

 • Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Ε.Κ.Ε.) στην Ελλάδα πριν και μετά το 2004, έως και σήμερα
 • Η Ε.Κ.Ε. απέναντι στην κοινωνία, το περιβάλλον, αλλά και προς τους εργαζόμενους σε μια εταιρεία.
 • Στόχοι εταιρειών όσον αφορά την Ε.Κ.Ε.
 • Στόχοι Μ.Κ.Ο. για τις χορηγικές τους προτάσεις
 • Ιδιωτικός, δημόσιος τομέας και είδη χορηγιών για προσαρμοσμένη σύνταξη χορηγικού φακέλου
 • Έξυπνες συμβουλές για σύνταξη αποτελεσματικής χορηγικής πρότασης
 • Προσδιορισμός ξεκάθαρης και χαρακτηριστικής εταιρικής ταυτότητας
 • Έρευνα αγοράς και αναζήτηση χορηγών με κοινούς στόχους
 • Επικοινωνιακή πολιτική για αίτηση χορηγίας
 • Συνέργεια εταιριών & ΜΚΟ, σύνθεση τοπικών χορηγών
 • Τυπικές διαδικασίες αποδοχής χορηγίας,
 • Αξιοποίηση του περιβάλλοντος και των ομάδων-στόχων.
 • Θεματικό εργαστήριο με σκοπό την ενημέρωση τους για την δημιουργία τηλεοπτικών & ραδιοφωνικών σποτ.

Με την διοργάνωση των σεμιναρίων οι καταρτιζόμενοι σχημάτισαν μια βασική ιδέα για τη δύναμη της εταιρικής εικόνας, του λογότυπου και τη σημασία της καλής έρευνας αγοράς, καθώς επίσης τονίστηκαν τα αντισταθμιστικά οφέλη που περιμένουν οι εταιρείες και δόθηκαν δεκάδες συμβουλές προς τους παρευρισκομένους.

 

6. Η διοργάνωση του σεμιναρίου με θέμα "Αυτοοργάνωση των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών και οριζόντια επικοινωνία εθελοντικών οργανώσεων" διοργανώθηκε μία φορά στο δεύτερο εξάμηνο του 2009 στις εγκαταστάσεις της ΜΚΟ Ecovision-net (Παπαδά 1-3, Ν. Ψυχικό).

Το σεμινάριο το παρακολούθησαν συνολικά 50 καταρτιζόμενοι από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Κεντρικός εισηγητής των σεμιναρίων ήταν ο κ. Τακτικός Βασίλης (πρόεδρος της ΜΚΟ ΙΝ.ΜΕ.Κ.Ο.) και ο κ. Ταγκούλης Κωνσταντίνος (δημοσιογράφος).

Σκοπός του σεμιναρίου ήταν να παρουσιαστούν οι καλές πρακτικές αυτοοργάνωσης των οργανώσεων της ΚτΠ σε θέματα επικοινωνίας και προβολής. Γενικότερος σκοπός είναι η ενίσχυση του κοινωνικού κεφαλαίου (έμψυχου δυναμικού) των ΜΚΟ και της επικοινωνιακής εμβέλειας και αναγνωρισιμότητας των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Το σεμινάριο παρουσιάστηκε στους καταρτιζόμενους μέσω των παρακάτω θεματικών:

 • ·         Εισαγωγή στην Επικοινωνία (Έντυπο, Web TV-Radio, Διαδικτυακή αρθρογραφία)
 • ·         Η τεχνική της είδησης (Σύνταξη Δελτίων Τύπου, άρθρων κλπ)
 • ·         Δημιουργία Ψηφιακού Περιεχομένου
 • ·         Τεχνολογίες Επικοινωνίας και εφαρμογές πληροφορικής (ανέβασμα άρθρων σε Sites, Blogs, αξιοποίηση Joomla,  Group-mail)
 • ·         Δικτύωση
 • ·         Συνέντευξη & Τεχνική της
 • ·         Η θεωρία των μέσων (διαμεσολάβηση)

 

Με την διοργάνωση του σεμιναρίου οι καταρτιζόμενοι απέκτησαν βασικές γνώσεις γύρω από την οργάνωση της επικοινωνιακής τους στρατηγικής και προβολής. Επίσης προσδοκάτε οι οργανώσεις της ΚτΠ να αναπτύξουν συνέργειες / δικτύωση με άλλες οργανώσεις της ΚτΠ στη διεύρυνση της επικοινωνιακής τους εμβέλειας και στην αποτελεσματικότερη άσκηση επιρροής στο θεματικό τους πεδίο.

 

7. Η διοργάνωση του σεμιναρίου με θέμα "Οριζόντιες συνεργασίες οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών με τοπική αυτοδιοίκηση" διοργανώθηκε μία φορά στο δεύτερο εξάμηνο του 2009 στις εγκαταστάσεις της ΜΚΟ Ecovision-net (Παπαδά 1-3, Ν. Ψυχικό).

Το σεμινάριο το παρακολούθησαν συνολικά 20 καταρτιζόμενοι από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Κεντρικός εισηγητής των σεμιναρίων ήταν ο κ. Τακτικός Βασίλης (πρόεδρος της ΜΚΟ ΙΝ.ΜΕ.Κ.Ο.).

Σκοπός του σεμιναρίου ήταν να παρουσιαστούν οι καλές πρακτικές για την κοινωνική σύμπραξη οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και ενεργών πολιτών για την συμμετοχική δημοκρατία στην τοπική αυτοδιοίκηση με σημείο αναφοράς τον εθελοντισμό και το περιβάλλον. Το σεμινάριο παρουσιάστηκε στους καταρτιζόμενους μέσω των παρακάτω θεματικών:

 • Αστικό περιβάλλον και πράσινες πολιτικές
 • Συμπράξεις Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ΜΚΟ για την οργάνωση εκθέσεων για το περιβάλλον
 • Συνεργασίες γραφείων εθελοντισμού των δήμων με ΜΚΟ

Με την διοργάνωση του σεμιναρίου οι καταρτιζόμενοι απέκτησαν γνώσεις και εμπειρίες για την διοργάνωση εκδηλώσεων και γεγονότων σε Δήμους με την συμμετοχή ενεργών πολιτών.

 

3. Προγραμματισμός για το 2010

Με βάση την εμπειρία την οποία κεφαλοποιήσε το δίκτυο "Σύμπραξη" από την πρώτη φάση διεξαγωγής των σεμιναρίων καταρτίστηκε το νέο πρόγραμμα για την τρέχουσα περίοδο. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί την περίοδο από Μάρτιο έως Δεκέμβριο και προβλέπεται να υλοποιηθούν 36 σεμινάρια στις παρακάτω θεματικές:

 

 1. Ζητήματα οργάνωσης εθελοντισμού. Αφορά σε πρακτικές εύρεσης, εκπαίδευσης και αξιοποίησης εθελοντών, τόσο σε επίπεδο ΜΚΟ όσο και σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης με σκοπό την ανάπτυξη της εθελοντικής κουλτούρας και προσφοράς στην Ελλάδα.
 2. Web development & διαχείριση διαδικτύου. Αφορά στην κατάρτιση στελεχών των Μ.Κ.Ο. για δημιουργία και διαχείριση ιστοσελίδων ώστε οι οργανώσεις να αυτοδιαχειρίζονται το ψηφιακό τους περιεχόμενο οικονομικά και παραγωγικά.
 3. Εκλαΐκευση επιχορηγουμένων προγραμμάτων. Πρόκειται για εκλαΐκευση των διαδικασιών και ερμηνεία των οδηγιών ώστε περισσότερες οργανώσεις να μπορούν να συμπράξουν σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και να αξιοποιήσουν σαν χρηματοδοτούμενες δράσεις σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές.
 4. Αστικό Περιβάλλον & πράσινη ανάπτυξη. Αφορά σε τεχνολογίες και πολιτικές που μπορούν να αναπτυχθούν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση για τις πράσινες πόλεις.
 5. Εταιρική κοινωνική ευθύνη και οργάνωση πακέτων χορηγίας για ΜΚΟ. Αφορά σε πρακτικές οργάνωσης και λειτουργίας τμημάτων εξεύρεσης χορηγιών για εκδηλώσεις / δράσεις των ΜΚΟ.
 6. Αυτοοργάνωση των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών και οριζόντια επικοινωνία εθελοντικών οργανώσεων. Στοχεύει στην ανάπτυξη της δικτύωσης μεταξύ των ΜΚΟ, στη διεύρυνση της επικοινωνιακής τους εμβέλειας, στην δημιουργία ικανών ομάδων να διαχειριστούν με αξιοπιστία πρόγραμμα και στην αποτελεσματικότερη άσκηση επιρροής στο θεματικό τους πεδίο.
 7. Οριζόντιες συνεργασίες οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών με τοπική αυτοδιοίκηση. Στοχεύει στην κοινωνική σύμπραξη οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και ενεργών πολιτών για την συμμετοχική δημοκρατία στην τοπική αυτοδιοίκηση με σημείο αναφοράς τον εθελοντισμό και το περιβάλλον.

4. Ανάγκες που καλύπτονται

Σκοπός της διοργάνωσης των σεμιναρίων είναι να καλυφθεί η ανάγκη για την δια βίου μάθηση των στελεχών που εργάζονται στις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και στην τοπική αυτοδιοίκηση στις θεματικές της κοινωνικής και πράσινης οικονομίας. Με την διοργάνωση των σεμιναρίων τα στελέχη θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που προσφέρονται στον Νέο Εθελοντισμό και στην δικτύωση και να κατανοήσουν την περιπλοκότητα των πρακτικών αυτών στην εφαρμογή τους.  Συγκεκριμένα το έλλειμμα αυτό ξεκίνα από την:

1.     Ανώτατη Εκπαίδευση και ειδικότερα από τις Πολιτικές, Κοινωνικές και Οικονομικές σχόλες & σχολές Πληροφορικής, καθώς λείπουν οι επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με τις νεότερες καλές πρακτικές στον εθελοντισμό, στη δικτύωση, της εταιρικής υπευθυνότητας και τις εφαρμογές διαδικτύου.

2.     Την οργανωτική κουλτούρα των ίδιων των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών οι οποίες λόγω της αγνοίας των καλών πρακτικών στους τομείς που αναφέρθηκαν παραπάνω και της περιπλοκότητας της εφαρμογής τους τις καθιστά αδύναμες για να αξιοποιήσουν τις πρακτικές αυτές.

3.     Την ανάγκη για κατάρτιση στελεχών στην εφαρμογή των καλών πρακτικών στην κοινωνική και πράσινη οικονομία.

4.     Τέλος λαμβάνοντας υπόψιν τις ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν ενόψει του προγράμματος "Καλλικράτης" για τον εθελοντισμό και το περιβάλλον. Το πρόγραμμα προβλέπει την δημιουργία, σε επιλεγμένους δήμους, γραφεία εθελοντισμού και περιβάλλοντος τα οποία θα πρέπει να στελεχώνονται από έμπειρα στελέχη. 

 

5. Στόχοι

Στόχος των σεμιναρίων είναι να καλυφθούν οι παραπάνω ανάγκες με την κατάρτιση στελεχών από Μ.Κ.Ο. και την τοπική αυτοδιοίκηση στην δια βίου μάθηση και στην εφαρμογή των κάλων πρακτικών στους τομείς που αναφέρθηκαν παραπάνω. Συγκεκριμένα:

α) Οι καταρτιζόμενοι θα αποκομίσουν όλες τις απαραίτητες γνώσεις των αρχών, λειτουργιών και εργαλείων του νέου εθελοντισμού, της δικτύωσης, της εταιρικής υπευθυνότητας και του διαδικτύου, προκειμένου να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στο σύγχρονο περιβάλλον ρίσκου, αβεβαιότητας, αλλαγών και κρίσεων.

β) Θα ασκηθούν εργαστηριακά σε όλο το φάσμα των πρακτικών αυτών ώστε να αποκτήσουν εμπειρία μέσω της βιωματικής μάθησης.

Η συμβολή των σεμιναρίων στην δια βίου μάθηση των καταρτιζομένων είναι καταλυτική καθώς έτσι μπορεί να αντιμετωπιστεί η οικονομική κρίση, δίνοντας εναλλακτικές διεξόδους στην κοινωνική & πρασινη επιχειρηματικότητα και την αξιοποιήση του ανθρωπινου κεφαλαιου. Η δια βίου μάθηση με τη διάχυση της γνώσης για την απόκτηση δεξιοτήτων και την καλλιέργεια των ικανοτήτων των καταρτιζομένων παρέχει τα εργαλεία για την ενίσχυση της απασχόλησης και την αντιμετωπίσει της ανεργίας.

 

6. Προφίλ συμμετεχόντων

Το σχέδιο απευθύνεται σε ενήλικα άτομα τα οποία είναι απόφοιτοι πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών σχολών και σχολών πληροφορικής με εμπειρία κυρίως ως στελέχη Μη Κυβερνητικών Οργανισμών σε τομείς που συνδέονται άμεσα η έμμεσα με την διαχείριση έργων, τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας, εθελοντισμού και πολιτισμού. Επίσης στα σεμινάρια θα δοθεί ιδιαίτερη σημασία και στην εκπαίδευση στελεχών από την τοπική αυτοδιοίκηση και ενεργούς πολίτες. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί κατά την επιλογή των συμμετεχόντων, ώστε να υπάρχει κατά το δυνατόν ίση συμμετοχή ανδρών και γυναικών (εξαρτάται από τους αιτούντες) και άτομα χαμηλών εισοδημάτων.

 

7. Προσδοκώμενα αποτελέσματα

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την διοργάνωση των σεμιναρίων είναι η κατάρτιση στελεχών από Μ.Κ.Ο. και την τοπική αυτοδιοίκηση και η διάχυση της γνώσης σχετικά με τις καλές πρακτικές στον εθελοντισμό, την δικτύωση, την εταιρική υπευθυνότητα και το διαδίκτυο.

Μετά την λήξη των σεμιναρίων οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να αξιοποιήσουν την γνώση αυτή στην αγορά εργασίας τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να αναλάβουν και να προωθήσουν πρωτοβουλίες για την κοινωνική οικονομία και την αειφόρο ανάπτυξη με στόχο τον περιορισμό της ανεργίας.

Τέλος με το πρόγραμμα θα επιτευχθεί η ενίσχυση της ελκυστικότητας και της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της κινητικότητας για τους συμμετέχοντες εργαζομένους σε τομείς που έχουν μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης και δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.

 

8. Τόπος όπου θα πραγματοποιηθούν τα σεμινάρια

Το πρόγραμμα κατάρτισης προβλέπεται να πραγματοποιηθεί στην Αθήνα και στην επαρχία. Η εκπαίδευση των καταρτιζομένων προβλέπεται να συμπεριλάβει και θεματικά εργαστήρια καθώς και πρακτική εξάσκηση σε μικρομεσαίες κυρίως Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και Οργανισμούς, που ειδικεύονται στους παρακάτω τομείς: εκπαίδευση με αντικείμενο της διαδικτυακές εφαρμογές δικτύωσης (π.χ. κοινωνική & πολιτιστική επιχειρηματικότητα), ηλεκτρονικής επικοινωνία, την διαχείριση πολιτιστικού ψηφιακού υλικού και την προβολή.

 

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Μ.Κ.Ο.