Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ)

Του Γιώργου Καστάνη


 • Η ΕΟΚΕ είναι ένα συμβουλευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδρύθηκε το 1957 και παρέχει έγκυρες συμβουλές στα μεγαλύτερα θεσμικά όργανα της ΕΕ (την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο).
 • Είναι μία Συνέλευση 344 συμβούλων από τα 27 κράτη μέλη της Ένωσης
 • Τα μέλη της έχουν τετραετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεωθεί
 • Διορίζονται από το Συμβούλιο βάσει καταλόγων που έχουν καταρτιστεί από τις εθνικές κυβερνήσεις
 • Gkofas, Panagiotis Οικονομολόγος - Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Γενικής Συνομοσπονδίας Βιοτεχνών, Επαγγελματιών και Εμπόρων (ΓΣΒΕΕ)
 • Liolios, Nikolaos Μέλος της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών (ΠΑΣΕΓΕΣ) - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδος 
 • Staikos, Stylianos Δικηγόρος - Μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτών (ΕΣΚ)
 • Zerefos, Christos Καθηγητής - Πρόεδρος του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ)
 • Η ελληνική Ο.Κ.Ε. ιδρύθηκε το 1994, με πρότυπο την Ο.Κ.Ε. της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που στηρίζεται στον τριμερή διαχωρισμό των εκπροσωπούμενων συμφερόντων, διαχωρισμό δηλαδή σε τρεις Ομάδες, μία των εργοδοτών - επιχειρηματιών, μία των εργαζομένων - στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα, και μία των λοιπών κατηγοριών στην οποία εκπροσωπούνται οι αγρότες, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι καταναλωτές.
 • Αντί για τις ελληνικές κοινωνικές και οικολογικές ΜΚΟ, εδώ βλέπουμε ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ στην Επιτροπή τοπική αυτοδιοίκηση, μια μορφή κρατικής εξουσίας.
 • H Ο.Κ.Ε. αποτελεί από το Μάιο του 2001 και συνταγματικά αναγνωρισμένο θεσμό του ελληνικού κράτους. Σύμφωνα με το άρθρο 82, παρ. 3, του Συντάγματος "Νόμος ορίζει τα σχετικά με τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, αποστολή της οποίας είναι η διεξαγωγή του κοινωνικού διαλόγου για τη ".
 • γενική πολιτική της χώρας και ιδίως για τις κατευθύνσεις της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής, καθώς και η διατύπωση γνώμης επί των νομοσχεδίων και προτάσεων νόμων που παραπέμπονται σε αυτήν
 • Οφείλει η Ελληνική πολιτεία να αναλάβει άμεσα τις ευθύνες της και να πάψει να εξαιρεί τις κοινωνικές και οικολογικές ΜΚΟ από τις Οικονομικές και Κοινωνικές Επιτροπές Ελλάδας και Ευρώπης γιατί γιατί έτσι παραβιάζει τις δύο Συνθήκες που ορίζουν τους συμμετέχοντες στις Επιτροπές:
 • Συνθήκη της Ρώμης 1957
 • Οι αντιπρόσωποι
 • των διαφόρων κλάδων της οικονομικής και κοινωνικής ζωής
 • Συνθήκη της Νίκαιας 2000
 • Οι διάφορες συνιστώσες οικονομικής και κοινωνικής φύσεως της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών

Η πρότασή μας

Η πολιτεία να αντικαταστήσει τα τρία αυτοδιοικητικά μέλη της ΟΚΕ με μέλη ΜΚΟ και να προτείνει έναν εκπρόσωπο ελληνικής ΜΚΟ στην ΕΟΚΕ (και ειδικότερα στη θέση του κου Ζερεφού), για την νέα τετραετία συμβούλων που αρχίζει 21/09/2010