Οριζόντια συνεργασία των οργανώσεων της ΚτΠ με τους ΟΤΑ

Ιστορικό και καλές πρακτικές

Τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια έχουν πολλαπλασιαστεί οι συλλογικές οργανώσεις που ασχολούνται με το περιβάλλον και τον εθελοντισμό, με πλήθος σημαντικές αλλά και κατακερματισμένες δραστηριότητες στο χώρο της κοινωνικής οικονομίας, χωρίς ένα συνολικό σχεδιασμό για την αξιοποίηση αυτού του «κοινωνικού κεφαλαίου»

Εντούτοις στην χώρα μας, βρίσκεται σε εξέλιξη μια πιλοτική πρωτοβουλία και ένα ολοκληρωμένο σχέδιο οριζόντιας συνεργασίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών η οποία εκδηλώνεται με «συμπράξεις» στο επίπεδο εκθέσεων περιβάλλοντος και εθελοντικής δράσης, καθώς και στο επίπεδο προώθησης της πράσινης κοινωνικής οικονομίας, χωρίς ακόμη να έχει εκδηλωθεί η στήριξη της κυβέρνησης.

Μέχρι τώρα έχουν πραγματοποιηθεί ανάλογες εκθέσεις στην Αθήνα, την Πάτρα και άλλες πόλεις της Αττικής, με την συμμετοχή πολλών οργανώσεων και ενεργών πολιτών. Από την συνεργασία αυτή έχουν προκύψει ήδη καλές πρακτικές, οι δύο χώροι, Τ.Α. και οργανώσεις της ΚτΠ συμπίπτουν στις επιλογές και θεωρούνται βασικοί συντελεστές του τρίτου τομέα και της κοινωνικής οικονομίας, με σημαντικά και μετρήσιμα αποτελέσματα. Το σχέδιο αυτό ανταποκρίνεται σε μια γενικότερη ανάγκη συνεργασίας ενός κατακερματισμένου εθελοντικού δυναμικού, το οποίο είναι διαθέσιμο και δεν αξιοποιείται στοχευμένα στο περιβάλλον και την κοινωνική οικονομία.

Στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών θεωρούνται ως σημαντικοί φορείς και παράγοντές στην αναπτυξιακή πολιτική στις ανεπτυγμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Συγκριτικά, στη χώρα μας υπάρχει θεσμικό έλλειμμα.

Ενώ στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναγνωρίσει το ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι συνέργειες μεταξύ Τ.Α. και Μ.Κ.Ο. και προωθούνται συνέργειες και πολιτικές, όπως είναι επεξεργασία και η εφαρμογή της συνέργειας και της αναπτυξιακής πολιτικής, στην Ελλάδα δεν υπάρχει ενιαία κυβερνητική πολιτική στον τομέα αυτό.

Γνωρίζουμε ότι στη Σύνοδο Κορυφής της Λισσαβόνας (Μάρτιος 2000) υιοθετήθηκε μια αποκεντρωμένη προσέγγιση όσον αφορά στην αρχή της επικουρικότητας, σύμφωνα με την οποία τα κράτη μέλη, οι περιφερειακές και τοπικές αρχές, καθώς επίσης και οι κοινωνικοί εταίροι και η κοινωνία πολιτών, θα συμμετέχουν ενεργά στη λήψη αποφάσεων, μέσω διαφόρων μορφών εταιρικότητας. Η συμμετοχή σε ΜΚΟ, επίσης, ενδυναμώνει τις κοινωνικές σχέσεις και προωθεί την κοινωνική αλληλεγγύη, ενώ συντελεί στην ευαισθητοποίηση των πολιτών και στη διαμόρφωση δημοκρατικής συνείδησης. Η ανάδειξη των ΜΚΟ, ως φορέων που μπορούν να δημιουργήσουν απασχόληση, μπορεί να συμβάλλει στη χώρα μας στην ανάδειξη του τρίτου τομέα της οικονομίας (κοινωνικής οικονομίας) ως μιας εναλλακτικής αγοράς, ικανής να απορροφήσει έναν αριθμό ανέργων, διευρύνοντας έτσι τον χώρο άντλησης θέσεων εργασίας.

Σύμφωνα με την παραπάνω συνθήκη υπάρχει σχετικό όργανο εκπροσώπησης των Μ.Κ.Ο. στην ΕΕ που το Ελληνικό της τμήμα ονομάζεται Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ). Αλλά είναι ξεκάθαρο ότι η συγκρότηση της ΕΟΚΕ αγνοεί την εκπροσώπηση των Μ.Κ.Ο. με αποτέλεσμα το έλλειμμα γνήσιας εκπροσώπησης στους θεσμούς του κράτους και της Ε.Ε.

Από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) υπάρχει συγκεκριμένη πρόβλεψη για την χρηματοδότηση προγραμμάτων του μη κερδοσκοπικού τομέα στην κοινωνική οικονομία την οποία το ελληνικό κράτος παραβιάζει. Βλέπε την υπόθεση stage του δημοσίου.

Εκεί όμως που οι συνέργειες και συνεργασίες Τ.Α. και Μ.Κ.Ο. λειτουργούν και στηρίζονται και αποδίδουν καρπούς στην τεχνογνωσία που διαθέτουν πολλές Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών σε θέματα εθελοντισμού και ανάπτυξης της κοινωνικής και πράσινης οικονομίας. Η την αρμοδιότητα που διαθέτει η Τοπική Αυτοδιοίκηση να επιλύει άμεσα προβλήματα, καθιστά την συνεργασία των δυο αυτών εταίρων ικανή για την εκτέλεση Επιχειρησιακών Σχεδίων για την προστασία του περιβάλλοντος, τη μείωση της φτώχειας και την δημιουργία ευκαιριών στη κοινωνική και πράσινη οικονομία. Οι παραπάνω δυνατότητες μπορούν να αξιοποιηθούν μέσω του παρόντος σχεδίου που ακολουθεί.

Η επιτυχία μιας τέτοιας συνέργειας διασφαλίζεται από το γεγονός ότι και Τ.Α. και οι Μ.Κ.Ο. εκπροσωπούν το γενικό συμφέρον και βρίσκονται κοντά στις τοπικές κοινότητες. Επίσης και η Τ.Α. και Μ.Κ.Ο. διαθέτουν την εμπειρία και την τεχνογνωσία για την παροχή πραγματικά προστιθέμενης αξίας σε πολλούς τομείς της ανάπτυξης, στον εθελοντισμό και στην κοινωνική και πράσινη οικονομία με πολλά πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα.

Έτσι η ανάπτυξη συνεργειών της Τ.Α. με τις Μ.Κ.Ο. είναι σήμερα περισσότερο αναγκαία για να δημιουργηθούν και να διατηρηθούν σε μόνιμη βάση πρακτικές σύμπραξης και συμμετοχής του εθελοντισμού στις πολιτικές της Τ.Α. Έτσι όλη η κοινωνία μπορεί συντεταγμένα να συμμετάσχει στην ανάπτυξη με στρατηγικό τρόπο.

Το σχέδιο προσφέρει οργανωτικά την δυνατότητα συμμετοχής αλλά και το περιεχόμενο κινήτρων ώστε οι ενεργοί πολίτες να συνεισφέρουν σε κοινωνικούς σκοπούς, με μετρήσιμα αποτελέσματα.

Για την ουσία του σχεδίου ορίζουμε την Κοινωνική Οικονομία ως τον Μη Κερδοσκοπικό κομμάτι της οικονομίας στους τομείς της υγείας, πρόνοιας, αλληλεγγύης, εκπαίδευσης και προστασίας και ανάδειξης του περιβάλλοντος ως χώρο στον οποίο υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης, ενίσχυσης της απασχόλησης και περιορισμού του κοινωνικού αποκλεισμού.

Η προοπτική αυτή δεν είναι μόνο μια θεωρητική προσέγγιση αλλά υπάρχουν διαθέσιμες καλέ πρακτικές και δεδομένα που πρέπει να ληφθούν υπόψη.

Οι εκθέσεις περιβάλλοντος που πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα το 2008, στην πλατεία Συντάγματος και στην Πάτρα το 2009, στην κεντρική πλατεία Β. Γεωργίου Α', υπήρξαν καταλυτικά γεγονότα για τη διαμόρφωση συνεργασιών και διάχυσης τεχνογνωσίας για το περιβάλλον. Στο πλαίσιο του προγράμματος το σχήμα αυτό, δηλαδή η Σύμπραξη Μ.Κ.Ο. και οργανισμών Τ.Α., έφερε χειροπιαστά αποτελέσματα και συνεργάστηκε με την Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, προκειμένου να προχωρήσουν με ταχύτερο ρυθμό οι διαδικασίες έγκρισης περιβαλλοντικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων των Οργανώσεων, που απευθύνονται σε μαθητές.

Στις εκθέσεις αυτές υπήρχε ένα ολοκληρωμένο εκλαϊκευμένο περιεχόμενο που διατέθηκε μέσα από διαδραστικές διαδικασίες στους πολίτες που επισκοπήθηκαν τις εκθέσεις. Οι Θεματικές που αναπτύχτηκαν έχουν ως ακολούθως:

           Ενέργεια και κλιτικές αλλαγές

           Οικολογική διαχείριση του νερού για την οικοανάπτυξη

           Δάση και φυσικό περιβάλλον - οικοσυστήματα και βιοποικιλότητα

           Ανακύκλωση - πρώτων υλών και προϊόντων

           Πράσινες πόλεις - βιοκλιματικά κτίρια - πράσινες προμήθειες

           Πράσινη επιχειρηματικότητα

Οι εκθέσεις αυτές έδωσαν την ευκαιρία σε πολλές πράσινες επιχειρήσεις να έρθουν σε επαφή με τους Δήμους και τους πολίτες διαμορφώνοντας θετικό κλίμα για την πράσινη επιχειρηματικότητα.