Πρακτικά της επιτροπής για την Υγεία – Πρόνοια του Παρ
07.04.11

Πρακτικά της επιτροπής γιατην Υγεία – Πρόνοια του Παρατηρητηρίου των Οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών

  

2η  Συνάντηση  (6-4-2011)

της Επιτροπής Υγείας, Πρόνοιας

του Παρατηρητηρίου ΕΡΓΟΥ ΠΟΛΙΤΩΝ

Επιμέλεια κειμένων: Βάσω Μαργαριτίδου

 

Θέματα: · Έγκρισηυποχρεώσεων των μελών ΜΚΟ της Επιτροπής Υ.Π..

· Ολοκλήρωση της πρότασης: Σκοποίκαι στόχοι της Επιτροπής Υ.Π..

· Σχόλια επί τρεχόντων θεμάτων εθελοντισμού Υγείας Πρόνοιας (Συνέχεια 1ηςσυνάντησης). Παρεμβάσεις στα αρμόδια Υπουργεία - Αλληλογραφία - Απόφαση. ΕπίσηςΔ. Τύπου για το έτος εθελοντισμού. Συμφωνία / συζήτηση.

·     Δελτίο Τύπου, πρόχειρο προςσυζήτηση.


ΣΚΟΠΟΙ  ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ

 

ΠΛΑΙΣΙΟ

 

1) Οριζόντιασυνεργασία των μελών ΜΚΟ - Συγκρότηση δικτύου και κοινού site το οποίοθα περιλαμβάνει τους σκοπούς κάθε ΜΚΟ στα Ελληνικά και Αγγλικά. Το Δίκτυο ναμπορεί, επίσης, να προωθεί (κάθε μέλος) κάθε ολοκληρωμένη δράση της επιτροπής.Υποχρέωση: να καταθέτει τις ενέργειες που πραγματοποίησε.

2) Καταγραφήτης πορείας της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διαβούλευσης μεταξύ επιτροπήςκαι κρατικών φορέων (Αξιολόγηση τέλος του 2011). Μνημόνιο (σύμφωνο καλώνπρακτικών διαβούλευσης με Δημάρχους και Περιφερειάρχες. (Στην επόμενη συνάντησηολοκλήρωση εντύπου και τρόπων υλοποίησης.) Αριστεία εκ μέρους της επιτροπής μαςμέσω ΕΡΓΟΥ ΠΟΛΙΤΩΝ σε Δημάρχους και Περιφερειάρχες που υιοθέτησαν καλέςπρακτικές διαβούλευσης και εφαρμογές της.

3) Παρακολούθηση-εξακρίβωσηγια το έργο των Εμπειρογνωμόνων της Ελλάδας στο Συμβούλιο της Ευρώπης(Ανάλυση).

4) ΈκδοσηΧάρτας δικαιωμάτων χρηστών υπηρεσιών υγείας. Αναζήτηση χορηγού.


ΣΤΟΧΟΙ  ΤΗΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  Υ.Π..

 

1) Διεύρυνση και εμβάθυνση του αποτυπώματος της κοινωνίας πολιτών / ΜΚΟ στο χώρο τουεθελοντισμού. Εμπλουτισμός της Δημοκρατίας.

2) Αξιοποίηση της ηθικής επιρροής και συνηγορίας που μπορεί να ασκήσουν, ευρύτερα, οι δράσειςτου ΕΡΓΟΥ ΠΟΛΙΤΩΝ για κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη.

3) Προώθηση της άσκησης των δικαιωμάτων των χρηστών υπηρεσιών υγείας και των ευπαθώνομάδων.

4) Ανάπτυξητης κοινωνικής δικτύωσης της κοινωνίας πολιτών (πλατφόρμα) προς όφελος τηςκοινωνικής ευημερίας.


2011 : Ευρωπαϊκό  Έτος  Εθελοντισμού

ΤΑ  ΚΑΛΑ  ΑΛΛΑΜΗ  ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ

 

Ηεπιτροπή υγείας, πρόνοιας του Παρατηρητηρίου του ΕΡΓΟΥ ΠΟΛΙΤΩΝ κρίνει ότι ηανάθεση του εορτασμού του Ευρωπαϊκού Έτους Εθελοντισμού (2011) στη ΓενικήΓραμματεία Νέας Γενιάς ήταν άστοχη και ασκεί περιορισμούς ως προς τα εθνικάανταποδοτικά οφέλη.

Δεδομένουότι η Νομοθεσία μας έχει κατοχυρώσει τέτοιες δράσεις να πραγματοποιούνται απότο ΕΡΓΟ ΠΟΛΙΤΩΝ (Κρατική Υπηρεσία Εθελοντισμού Ν___), η πολιτική απόφασηαναφορικά με την ανάθεση εορτασμού του ΕΕΕ καθίσταται περιορισμένης δημόσιαςευθύνης και χαρακτηρίζεται παράλληλα από έλλειψη δημοκρατικής αντίληψης.

ΤοΕΕΕ γιορτάζεται για να υπενθυμίσει στα κράτη-μέλη της ΕΕ την ωφέλεια που μπορείνα προκύψει για τη δημοκρατία και την κοινωνική ευημερία από καλές πρακτικέςπροώθησης και αξιοποίησης της κοινωνίας των πολιτών και να αναδείξει τονεθελοντισμό και την κοινωνική αλληλεγγύη αξία όλων των εποχών και τωνκουλτούρων ανεξάρτητα από κόμματα.

ΗΕλλάδα θα στερηθεί μιας ευκαιρίας. Να ενσωματώσει εμπειρίες και τεχνογνωσίαστον φυσικό φορέα εθελοντισμού, που είναι το ΕΡΓΟ ΠΟΛΙΤΩΝ και οι ___ ΜΚΟ πουείναι οι φυσικοί σύμμαχοι.


Συνέχεια  1ης  συνεδρίασης

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΤΟΥ  ΕΣΥ 

ΤΟΥ  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ  ΚΑΙ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 

Α. Στο Νόμο 3868/3-8-2010 (Αναβάθμιση του ΕΣΥ) οοποίος έπεται του Νόμου ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ (352/7-6-2010) προβλέπεται η λειτουργία δύοθεσμών στων οποίων τη συγκρότηση συμμετέχουν ενώσεις ασθενών, η ΕθνικήΣυνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, καθώς και οικονομικών και κοινωνικών φορέωνκαι οργανώσεων που αντιστοιχούν στη χωρική αρμοδιότητα του Δήμου.

Οι δύο νέοι θεσμοί είναι (Άρθρο 10 Ν3868/2010):

1) Συμβούλιο Διαβούλευσης, Διαφάνειας και Λογοδοσίας Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας ανά Δήμο.

2) Συμβούλιο Προγραμματισμού Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας ανά Περιφέρεια.

 

Β. Στο 11 άρθρο του ιδίου νόμου ορίζεται οΕθελοντής υγείας - κοινωνικής φροντίδας.

Ο Εθελοντής υγείας - κοινωνικής φροντίδας(ΕΘΥΚΟΦΡΟΝ) εγγράφεται στο μητρώο εθελοντών. Επίσης καθιερώνεται εθελοντήςυγείας - κοινωνικής φροντίδας εκτάκτων καταστάσεων.

Επίσης προβλέπεται ως «συντονιστής φορέας» ναείναι ΝΠΔΔ του Υπουργείου Υγείας το οποίο εγκρίνει, παρακολουθεί και αξιολογείτην υλοποίηση των προγραμμάτων δράσης εθελοντών υγείας - κοινωνικής φροντίδαςτα οποία το ίδιο ΝΠΔΔ εγκρίνει.

Το μητρώο εθελοντών - εθελοντικών ομάδωντηρείται σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Προβληματισμοί: Στους προαναφερόμενους θεσμούςσυμμετέχουν κοινωνικές οργανώσεις και φορείς. Αποφεύγει να τους ονομάσειεθελοντικούς φορείς, ΜΚΟ ή κοινωνία πολιτών.

Η λειτουργία του ΝΠΔΔ στο χώρο της ΥγείαςΠρόνοιας αφαιρεί και διασπά τη νομοθεσία του ΕΡΓΟΥ ΠΟΛΙΤΩΝ. Επιπλέον είναι ΝΠΔΔκαι όχι ιδιωτικό ΝΠ όπως το ΕΡΓΟ ΠΟΛΙΤΩΝ. Προφανώς αδυνατίζει και έμμεσακαταργεί το ΕΡΓΟ ΠΟΛΙΤΩΝ.

 

Τελευταία ανανέωση ( 07.04.11 )