Πρόγραμμα για μη κερδοσκοπικούς Οργανισμούς και για Κ
02.04.12

Αντιμετώπιση της Ανεργίας σε ευπαθείς ομάδες

Τι χρηματοδοτείται

Οι δικαιούχοι μη κερδοσκοπικοί φορείς θα λάβουν επιχορήγηση που αφορά το μισθολογικό κόστος και τις λειτουργικές δαπάνες των Κοινωνικών Δομών. Ανώτατο όριο προϋπολογισμού για κάθε σχέδιο δράσης που αφορά στη δημιουργία νέων ή/και στη συνέχιση της λειτουργίας υφιστάμενων «Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας» είναι το ποσό των 1.360.000 €.

Το ποσό αυτό περιλαμβάνει τη χρηματοδότηση για δύο έτη:

1) Κάθε νέας θέσης εργασίας (σύμφωνα με τον αριθμό των θέσεων εργασίας που προβλέπονται για κάθε Κοινωνική Δομή στο Παράρτημα Ι της πρόσκλησης) που θα δημιουργηθεί στο πλαίσιο υλοποίησης κάθε σχεδίου δράσης, έως του ποσού των 13.600 € ανά έτος. Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνονται και οι πάσης φύσεως κρατήσεις (π.χ. ασφαλιστικές εισφορές, φόροι, κ.λπ.).

2) Λοιπών δαπανών για τη λειτουργία των Κοινωνικών Δομών σε ποσοστό έως 20% επί του συνολικού προϋπολογισμού του σχεδίου δράσης.

Το μισθολογικό κόστος του προσωπικού που απασχολείται ήδη σε υφιστάμενες Κοινωνικές Δομές δεν είναι επιλέξιμο.

 

 

Υποβολή προτάσεων

Η προθεσμία για την υποβολή των προτάσεων λήγει στις 20 Απριλίου και υποβάλλεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (ΕΥΔ.Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ.), στη διεύθυνση Κοραή 4, 10564, Αθήνα τις ώρες 9.00–14.00 όλες τις εργάσιμες ημέρες.

 

Για περισσότερες πληροφορίες για την υποβολή των προτάσεων είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον κύριο Διαβάτη, τηλέφωνο: Τηλ/FAX:210 8813760, 210 8813761. 6988089702, e-mail: Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε και p Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε

Τελευταία ανανέωση ( 20.09.12 )