Πρόγραμμα για μη κερδοσκοπικούς Οργανισμούς και για Κ
02.04.12

Αντιμετώπιση της Ανεργίας σε ευπαθείς ομάδες

 

Ωφελούμενοι

• Άμεσα ωφελούμενοι είναι οι άστεγοι και τα άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια

• Ο δικαιούχος, οι συμπράττοντες και οι επί μέρους Φορείς Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα που συμμετέχουν στο Εταιρικό Κοινωνικό Σχήμα οφείλουν να διασφαλίζουν ότι οι άμεσα ωφελούμενοι από τη λειτουργία της κάθε Κοινωνικής Δομής ανήκουν στις ανωτέρω ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.

• Ο φορέας που αναλαμβάνει τη λειτουργία της κάθε Δομής οφείλει να τηρεί ειδικό

αρχείο, στο οποίο θα αποτυπώνεται ο αριθμός των άμεσα ωφελουμένων που εξυπηρετούνται από τη Δομή και να υποβάλλει τα στοιχεία αυτά στο Δικαιούχο, όποτε του ζητηθεί. Ο Δικαιούχος οφείλει να συλλέγει τα εν λόγω στοιχεία και να τα υποβάλλει στην ΕΥΔ του ΕΠΑΝΑΔ, σε τακτά χρονικά διαστήματα, κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης.

• Έμμεσα ωφελούμενοι είναι οι άνεργοι νέοι έως 30 ετών, καθώς μέσω των σχεδίων δράσης θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας οι οποίες θα καλυφθούν από άνεργους νέους έως 30 ετών, μέσω της πρόσληψης αυτών από το Δικαιούχο ή/και τους επιμέρους συμμετέχοντες Φορείς Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, για τη δημιουργία νέων ή/και τη συνέχιση της λειτουργίας υφιστάμενων Κοινωνικών Δομών.

• Η επιλογή των έμμεσα ωφελουμένων πραγματοποιείται μετά από σχετική πρόσκληση του Δικαιούχου ή/και των επιμέρους συμμετεχόντων φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Δημιουργία και λειτουργία ενός «Εθνικού Μηχανισμού Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης»

Θα υπάρχει μία Δομή, που θα παρέχει συστηματική ενημέρωση, τόσο των άμεσα ωφελούμενων για τις Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας, όσο και του ευρύτερου κοινού για τον τρόπο εμπλοκής του στη λειτουργία των Κοινωνικών Δομών και της συνεισφοράς του σε χρόνο και υλικά αγαθά. Ανώτατο όριο προϋπολογισμού για τη δημιουργία και λειτουργία του «Εθνικού Μηχανισμού ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης» είναι το ποσό των 350.000 €.

Το ποσό αυτό περιλαμβάνει τη χρηματοδότηση για δύο έτη:

1) Κάθε νέας θέσης εργασίας (σύμφωνα με τον αριθμό των θέσεων εργασίας που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας πρόσκλησης) που θα δημιουργηθεί από το Δικαιούχο με ποσό έως 13.600 € ανά έτος.

2) Λοιπών δαπανών για τη λειτουργία του Εθνικού Μηχανισμού σε ποσοστό έως 20% επί του συνολικού προϋπολογισμού του Σχεδίου Δράσης.

Δικαιούχοι και σε αυτήν την περίπτωση είναι Φορείς Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και ιδίως Σωματεία, Ιδρύματα, Εταιρίες Αστικού Δικαίου, Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, Επαγγελματικές Ενώσεις, που θα πρέπει να πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις.

Υποβολή προτάσεων

Η προθεσμία για την υποβολή των προτάσεων λήγει στις 20 Απριλίου και υποβάλλεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (ΕΥΔ.Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ.), στη διεύθυνση Κοραή 4, 10564, Αθήνα τις ώρες 9.00–14.00 όλες τις εργάσιμες ημέρες.

Eπισημαίνεται πως στο πλαίσιο του προγράμματος, που χρηματοδοτείται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, οι φορείς θα πρέπει να υποβάλλουν και αίτηση-φάκελο εξέτασης της διαχειριστικής τους επάρκειας, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 22867/ΕΥΘΥ 984/28-05-2010 (ΦΕΚ 792/Β/08-06-2010) Υπουργική Απόφαση που ρυθμίζει τις διαδικασίες επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων της περιόδου 2007-2013.

Για περισσότερες πληροφορίες για την υποβολή των προτάσεων είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον κύριο Διαβάτη, τηλέφωνο: Τηλ/FAX:210 8813760, 210 8813761. 6988089702, e-mail: Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε και p Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε

Τελευταία ανανέωση ( 20.09.12 )